MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen om LOT-upptaget

I ett kompletterande yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret skriver Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) att ny information som framkommit om kopparkorrosionsresultaten från de i höstas upptagna försökspaketet i LOT-experimentet. Föreningarna gör regeringen uppmärksam på att kärnavfallsbolaget SKB vänt i frågan om redovisning av resultaten och troligen kommer att presentera dessa under första halvåret 2020. Dessutom har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) sagt att myndigheten planerar kvalitetssäkra resultaten. Det innebär att ett nytt vetenskapligt underlag kan komma att finnas tillgängligt för regeringens tillåtlighetsprövning av kärnbränsleförvaret. Föreningar menar att regeringen kan verka för att resultaten tas fram på ett öppet och vetenskapligt sätt samt för att SSM:s kvalitetssäkring kan bli öppen och genomträngande.

Den 28 april 2020 lämnade MKG med medlemsföreningar in ett nytt yttrande till regeringen. Detta kompletterar det yttrande i sak om LOT-upptaget föreningarna skickade in till regeringen den 27 februari 2020 i regeringens prövning av ansökningar av ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken (M2018-00217/Me) och kärntekniklagen (M2018/00221/Ke). 

I yttrandet från den 27 februari framförde föreningarna att det är viktigt att regeringen får ta del av en fullgod analys av kopparkorrosionen i LOT-försöket innan ett beslut kan tas rörande tillåtlighet av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark.

I kompletteringen vill föreningarna göra regeringen uppmärksam på ny information om LOT-upptaget. På ett möte den 25 mars 2020 mellan Naturskyddsföreningen, MKG m.fl. och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM framkom att myndigheten sedan den 6 december 2019 känt till att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) troligen kommer att redovisa kopparkorrosionsresultat, inklusive från det varma kopparröret, från det nya LOT-upptaget redan under första halvåret 2020. SSM meddelade även under mötet i december 2019 att myndigheten kommer att göra att en granskning av bolagets kvalitetssäkringsåtgärder för försöket. 

Det innebär att det relativt snart kommer att föreligga analyser av kopparkorrosionen i LOT-försöket, som kvalitetssäkrats av SSM. Föreningarna betonar vikten av att kvalitetssäkringen av SKB:s analyser görs på ett sätt som är transparent och med möjlighet till full insyn från övriga aktörer i kärnbränsleförvarsprövningen – detta är särskilt viktigt eftersom vetenskapligheten i tidigare redovisning av resultat från kopparkorrosionsforskning inte alltid varit tillfredsställande. Det är av vitalt intresse att regeringens beslut baseras på en analys av LOT-försöken som inte behöver ifrågasättas.

Föreningarna skriver vidare i yttrandet att de i ett brev till SSM:s GD den 8 april 2020 efter mötet den 25 mars framfört att det är glädjande att myndigheten har för avsikt att genomföra en kvalitetsgranskning av SKB:s korrosionsanalyser från de upptagna försökspaketen. Det ser föreningarna som ett klokt beslut, som möjliggör en framtida samsyn om beslutsunderlagens vetenskaplighet. Föreningarna har i brevet gett synpunkter på möjligheter att öka förtroendet för SSM:s granskning.

Föreningarna skriver i yttrandet att de fått uppgiften av SSM i början av april att myndighetens plan för kvalitetssäkringen då ännu inte var klar. Föreningarna anser att det är av yttersta vikt att SSM påbörjar kvalitetssäkringsarbetet så fort som möjligt. Samtidigt måste planen för arbetet ha högsta kvalitet och ge största möjliga insyn i både SSM:s arbete och i hur SKB och dess underleverantörer genomför kopparkorrosionsanalyserna. Arbetet måste få ta den tid som behövs men får inte i onödan fördröjas så att underlaget för regeringens beslutsprocesser dröjer.

Yttrandet lyfter även återigen det förslag föreningarna framfört i yttrandet den 27 februari 2020 att regeringen enligt kärntekniklagen och ‑förordningen skulle, åtminstone delvis, kunna besluta om forskningsprogrammet Fud-2019 redan innan sommaren för att kunna påverka både SKB:s och SSM:s hantering av frågan genom att ange villkor kopplade till LOT-upptaget. I det nya yttrandet ger föreningarna förslag på områden inom vika villkor skulle kunna ställas i ett FUD-(del)beslut.

Föreningarna hänvisar även till sitt yttrande till regeringen den 30 september 2019 där bland annat det finns en detaljerad argumentation om varför det inte går att prioritera ner vikten av kopparkapselns funktion i säkerhetsanalysen bara för att det finns andra barriärer som kanske fungerar. 

Föreningarna avslutar yttrandet med att återigen understryka att det inte kan betonas nog hur viktigt det är att resultaten från det nya LOT-upptaget finns tillgängliga för regeringen, för att ett fullgott beslutsunderlag ska föreligga inför ett tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken.

Länkar:

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret, 200428 >> 

Tackbrev till SSM:s GD från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200408 >>

Nyhet om yttrandet till regeringen i sak om LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret den 27 februari, 200227 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över forskningsprogrammet Fud-2019 200124 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Den 29 november startar domstolen sin huvudförhandling
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

- | Huvudförhandling om SFR2

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev