MKG ställer frågor till SSM om korrosionsproblem i SFR

I en skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) den 28 oktober 2019 ställde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) frågor om myndighetens tillsyn av förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall SFR rörande korrosionsproblem. Det MKG vill ha svar på handlar dels om när bergrummet 1BLA – som idag rymmer felaktigt deponerat radioaktivt avfall förvarat i plåtcontainrar – senast utsattes för en tillsynsinspektion av SSM, och dels om myndigheten vid detta tillfälle använde sig av korrosionsexpertis för att bedöma skador orsakade av korrosion. Komplettering: SSM har den 16 december svarat MKG. Dessutom redovisar MKG att SSM i mars 2019 förelagt kärnavfallsbolaget SKB att redovisa när ett återtag av det deldeponare bränslet kan ske.

Bakgrunden är att det hos myndigheten SSM finns två öppna ärenden rörande SFR ”Betydelsen av jordströmmar” (SSM2012-2658) och ”Åtgärder för feldokumenterat avfall” (SSM2013-2073). För bägge dessa förelägganden är det av vikt om metaller korroderar ovanligt fort i förvaret.

Vid den nyligen avslutade huvudförhandlingen om SFR i mark- och miljödomstolen förekom det diskussioner som berörde bägge ärendena. MKG observerade under förhandlingens syn på plats i det befintliga SFR i Forsmark att det var en omfattande korrosion av armeringsjärnen i den konstruktion som finns längs med nedfarten som används för deponering.

MKG noterade även att kärnavfallsbolaget SKB inte ville visa det bergrum (1BLA) som innehåller de containrar som innehåller det feldokumenterade avfallet, och att kärnavfallsbolaget SKB inte ville att frågor som rörde det feldokumenterade avfallet diskuterades under förhandlingen p.g.a. det var ett tillsynsärende – vilket SSM höll med om.

MKG har framfört både innan huvudförhandlingen, och under denna, att det finns en risk för att jordströmmar orsakande av kraftledningarna till Finland ger upphov till ovanligt mycket korrosion av metaller i SFR. Föreningen har även framfört att om detta är ett problem så måste de felaktigt deponerade containrarna tas upp så fort som möjlig så att de inte rostar sönder på ett sätt som försvårar ett återtag. MKG har framfört att det därför är problematiskt att kärnavfallsbolaget vill vänta tills en tillbyggnad av ett nytt slutförvar till SFR är klart, något som kan ta många år.

MKG har även tagit del av den presentation som kärnavfallsbolaget SKB gjorde på ett möte med SSM den 1 mars 2019 i ärendet ”Åtgärder för feldokumenterat avfall”. Länk med presentationen finns nedan. På sidan 6 i presentationen finns en bild av containrar i bergrummet 1BLA. I bilden syns korrosionsskador på containrar, på plåttaket och det finns även spår av korrosion i vattnet på golvet till vänster.

SFR

För att få veta mer om hur SSM i myndighetens tillsyn av SFR hanterar eventuella korrosionsproblem, vill MKG ställa följande frågor till myndigheten:

1. När hade SSM senast en tillsynsinspektion i bergrummet 1BLA och hur dokumenterades den med bilder på eventuell korrosion?

2. Hade myndigheten under tillsynsinspektionen med sig egen korrosionsexpertis för att bedöma eventuella korrosionsskador?

Uppdatering: Den 16 december 2019 kom ett svar från Strålsäkerhetsmyndigheten på MKG:s frågor angående korrosionsproblem i nuvarande SFR och bergrummet 1BLA.

SSM svarar att de har, under senare år, dels genomfört tillsynsinsatser på plats, och dels genom tillsynsinsatser genom granskning av inlämnade rapporter. Fokus för tillsynsinsatser på plats har i första hand berört frågeställningar kopplade till den förlängda drifttiden av SFR (SKB:s projekt SFR-60 år), vatten i silo, sprickor i 1BMA, kontrollprogram för berg och betong, program för underhåll av anläggningen tillsammans med allmänna tillsynsinsatser gällande driftverksamheten, enligt SSM:s svar.

Myndigheten anger också att en korrosionsexpert deltagit vid tillsynsinsatser gällande kontrollprogram för berg och betong, men fokus har i första hand legat på betongkonstruktionen och armeringsjärnen i 1BMA. Någon särskild insats gällande korrosionsskador av deponerat avfall i 1BLA har inte genomförts under senare år av myndigheten, annat än den tillsyn som gjorts i samband med besök i förvarsdelen. Synen av containrarna har inte dokumenterats genom fotografier.

Myndigheten uppger även att frågor rörande korrosionsskador av deponerat avfall granskats inom ramen för ärendet som rör det feldeponerade avfallet (SSM2013-2073), en frågeställning som SSM avser återkomma till i samband med granskningen av den redovisning som SKB ska inkomma med i detta ärende under februari månad 2020. Redovisningen gäller ett föreläggande som SSM ställde till bolaget den 18 mars 2019 med krav på redovisning av när ett återtag av det feldeponerade bränslet kan ske. Föreläggadet finns nedan.

Läs skrivelserna i sin helhet och andra dokument i detta ärende:

SSM:s svar på MKG:s frågor om korrosionsproblem i SFR, 191216 >>

MKG:s skrivelse till SSM om korrosionsproblem i SFR, 191028 >>

Presentation möte mellan SSM och SKB om feldeponerat avfall i SFR, 190301 >>

 Föreläggande från SSM till SKB om redovisning avseende planerat återtag av feldeponerat avfall i SFR 190318 >>

Länkar:

Strålsäkerhetsmyndigheten vill att regeringen ska säga ja till SFR2, 191022 >>

Huvudförhandling i SFR-målet avslutas – Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ser fortfarande risk att förvaret läcker ut radioaktiva ämnen till havet, 191002 >>

Nyhet om att SKB är nöjda med SSM:s yttrande enligt miljöbalken, 190329 >> 

Nyhet om SSM:s yttrande, 190117 >> 

Nyhet om Östhammars kommuns yttrande, 190305 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande, 190220 >>

Om prövningen av SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Här hittar du samtliga aktbilagor hos domstolen i prövningen av SFR 2 >>

 

Läs även:

Daglig rapportering från huvudförhandlingen av MKG >>

Nyhet inför huvudförhandling i SFR-målet, 190920 >>

Förhandlingsordning för huvudförhandling i SFR 2-målet >>

Kungörelse av huvudförhandling i SFR 2-målet med mer information >>

Nyhet om att huvudförhandlingen kungjorts 190619 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om huvudförhandlingen >>