MKG:s synpunkter efter SSM:s första samrådsmöte om regeringsuppdrag om kärnavfallsfinansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan hösten 2011 regeringens uppdrag att tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen. Huvudfrågan är att se över möjligenheten att minska statens risk . Myndigheterna har bjudit in till fyra samrådsmöten för att diskutera frågorna. MKG har efter det första samrådsmötet den 7 november SSM skickat in sina kommentarer från samrådets första möte. Kommentarerna rör både det underlag som fanns för mötet och några mer allmänna frågor som rör finansieringslagen och finansieringsförordningen. 

Inför varje samrådsmöte skickas en underlagspromemoria ut av SSM och efter varje möte kan intressenterna skicka in sina skriftliga synpunkter. En sammanställning av synpunkterna kommer att ingå i den slutgiltiga rapporteringen SSM skickar till regeringen innan den 31 maj 2013. 

På myndigheternas första samrådsmöte samt i den underlagspromemoria som skickades ut innan diskuterades grundläggande förutsättningar för finansieringssystemet samt principiella utgångspunkter för synen på statens risk.

I sin skrivelse kommenterar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bland annat underlagets text om fördelning av kostnader och återbetalning av medel ur kärnavfallsfonden. Som det ser ut idag har varje bolag som betalar in medel i fonden sin egen del, en del som de i framtiden kommer att få ut om pengarna ej används. Om ett bolag har för lite medel och ett annat bolag för mycket sker alltså ingen solidarisk fördelning av resurser dem emellan. Om statens risk ska vara låg anser MKG att arbetsgruppen bör arbeta för att få ett mandat, om det bedöms behövas, för att kunna utreda för- och nackdelar med att förändra systemet med sär- och samkostnader samt för- och nackdelar med att låta fondens medel vara ett belopp som inte kopplas till de som betalar in medel. Arbetsgruppen bör också utreda för- och nackdelar med att förändra systemet så att ingen återbetalning kan ske. Det är redan nu uppenbart att staten kommer att ha kostnader efter tillslutning som kvarvarande medel i fonden skulle kunna bidra till i stället för att betalas ut till de skalbolag som kan finnas kvar av kärnkraftsbolagen vid en sådan tidpunkt.

Förutom kommentarer på underlaget för första mötet lämnade MKG också mer allmänna kommentarer. MKG anser att arbetsgruppen bör se till att samtidigt som andra ändringar av finansieringslagen görs se över finansieringsreglerna för medel till organisationer ur kärnavfallsfonden och utreda för- och nackdelar med att möjliggöra finansiering av forskning, oberoende kraftindustrin, med medel ur kärnavfallsfonden. 

Läs alla MKG:s kommentarer i dokumentet som du hittar nedan bland länkarna. Där hittar du också underlaget från första mötet, andra kommentarer som inkommit efter första mötet samt länkar till tidigare nyheter på MKG:s hemsida.

 

Länkar:

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]MKG:s kommentarer efter det första samrådsmötet, 121123>>

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SSM:s underlagspromemoria för första mötet >>

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SSM:s inbjudan till samrådsmötena >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM genomför samråd om finansieringsutredning, 120903 >>

Kommentarer från andra deltagare i samrådet:

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SKB:s yttrande över underlagspromemoria 1, 121126 (Inkluderat i dokumentet finns bilagor, bl.a. tidigare synpunkter inskickade innan mötet) >>

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SERO:s yttrande över underlagspromemoria 1, 121126 (Inklusive bilaga) >>