Naturskyddsföreningen och MKG kompletterar sitt yttrande med en engelsk översättning av kopparkorrosionsbilagan

Den 1 juni skickade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och mark och miljödomstolen med krav på kompletteringar av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Den bilaga till yttrandet som handlade om kopparkorrosion och andra problem med de konstgjorda barriärerna med kopparkapsel och lerbuffert har nu översatts till engelska och skickats in till myndigheten som en komplettering.

I mars 2011 lämnade kärnavfallsbolaget SKB in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Innan ansökan kan prövas måste eventuella brister åtgärdas. Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har skickade ut ansökan på remiss med slutdatum 1 juni 2012. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade då in ett gemensamt yttrande med omfattande krav på kompletteringar av ansökan. Du kan läsa nyheten om föreningarnas yttrande bland länkarna nedan. 

Med Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande följde fem bilagor. Den andra bilagan bestod av underlag rörande barriärproblematik och var skriven av docent Olle Grinder, PM Technology AB. Föreningarna har nu låtit översätta bilagan till engelska för att skicka in översättningen som en komplettering till SSM. Den engelska versionen finns att ladda ner nedan.

 

Länkar

Missiv till SSM om kompletteringen med den översatta bilagan, 120924 >> 

”Analysis of the need for additional work concerning problem with the barrier system” av Olle Grinder, PM Technology, maj 2012 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har skickat in sitt yttrande om kompletteringsbehov, 120601 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev