Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, träffade den 8 maj den grupp på miljödepartementet som ansvarar för regeringsprövningen om kärnbränsleslutförvaret. Föreningarna gav sin syn på prövningen och presenterade ytterligare kunskap om problem med kopparkapseln som framkommit efter huvudförhandlingen hos miljödomstolen.

Den 8 maj besökte Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, den arbetsgrupp på Miljö- och energidepartementet som arbetar med prövningen av ansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

På mötet presenterade föreningarna sina synpunkter på den pågående regeringsprövningen och de problem som mark- och miljödomstolen också tydligt markerade i sitt yttrande, d.v.s., att det kan finnas allvarliga problem med kopparkapseln som är den viktigaste barriären i slutförvaret. På grund av att det saknas en vetenskaplig grund för att uppfylla den långsiktiga strålsäkerheten anser föreningarna att ansökningarna inte ska ges tillåtlighet eller tillstånd, utan avslås. 

Under mötet tog även Naturskyddsföreningen och MKG upp ytterligare kunskap om problemen med kopparkapseln som framkommit efter höstens huvudförhandling hos domstolen. Föreningarna gav departementet information om den rapport det 18-åriga schweiziska FEBEX-försöket publicerade i december som visar en omfattande kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö, samt om den amerikanska vetenskapliga artikeln om syrgasfri kopparkorrosion i tidskriften ”Corrosion” som MKG fick tillgång till i april. Länkar till nyheter på MKG:s hemsida om rapporten och artikeln finns nedan. 

Naturskyddsföreningen och MKG påpekar vikten av att regeringsprövningen blir öppen och att den görs på ett juridiskt fullgott sätt så att ett kommande regeringsbeslut håller för en eventuell överprövning. Föreningarna är oroliga för att ett tillåtlighetsbeslut tas trots kvarstående osäkerheter som förlitar sig på att det finns fler barriärer än kopparkapseln så att det kanske inte är så farligt om den inte fungerar. Och att det kanske inte är så problematiskt med kopparkorrosion som kritikerna säger. Föreningarna anser att om det finns en risk att Strålsäkerhetsmyndighetens riskgräns överskrids så ska ansökan inte ges tillåtlighet. Det var vad domstolen sa i sitt yttrande till regeringen. Lagstiftningen måste följas.

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation från mötet och ett PM som samtidigt överlämnades finns för nedladdning nedan. Där finns även länkar till MKG:s hemsida med mer information om regeringsprövningen och en möjlighet att ladda ner alla handlingar i regeringens hantering av de båda ärendena enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Bl.a. finns inkomna synpunkter från de forskare från KTH som framfört kritik mot att använda koppar som kapselmaterial och från Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Med på föreningarnas möte hos departementet var bl.a. ansvariga tjänstemän på energi- och miljödepartementet som hanterar de båda yttrandena. Magnus Blücher, departementsråd och enhetschef på departementets rättsenhet har ansvar för tillåtlighetsprövningen enligt miljöbalken. Björn Dufva, departementsråd på departementet, ansvarar för tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen. De lyssnade och tog emot den information Naturskyddsföreningen och MKG gav.

Innan midsommar planerar regeringen att skicka ett kompletteringsföreläggande till kärnavfallsbolaget SKB med det yttrande om ett slutförvar för använt kärnbränsle som lämnades in till regeringen från mark- och miljödomstolen den 23 januari samt de handlingar som inkommit efter, bl.a. från Naturskyddsföreningen och MKG, KTH-forskarna och SSM. Regeringen planerar att på ett liknade sätt kommunicera med kärnavfallsbolaget om prövningen enligt kärntekniklagen som innehåller yttrandet från Strålsäkerhetsmyndigheten från den 23 januari. 

Länkar: 

Naturskyddsföreningen och MKG:s PM, 180508 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation, 180508 >>

Om regeringsprövningen på MKG:s hemsida, där även handlingar från regeringens ärenden finns att ladda ner >>

Nyheter på MKG:s hemsida:

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >> 

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >> 

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >> 

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >> 

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>