Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter i samrådet om uttag av havsvatten i Forsmark

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har samlat in synpunkter i ett avgränsningssamråd om havsvattenuttag i Forsmark för en avsaltningsanläggning av havsvatten. Anläggningen ska användas för att en försörjning av industrivatten till byggnation och drift av de planerade anläggningarna  SFR 2 och kärnbränsleförvaret. Detta med anledning av att Östhammars kommun framfört att det finns ont om sötvatten i kommunen. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade in sin samrådsinlaga den 16 oktober. Kärnavfallsbolagets upplägg bygger på att minst en reaktor är i bruk för att minska påverkan på naturvärden från utsläppt anrikat saltvatten. Föreningarna lyfter frågan hur miljöpåverkan blir om ingen reaktorer är i drift.

För att spara på sötvatten i kommunen planerar kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB att använda avsaltat havsvatten som industrivatten till de planerade anläggningarna kärnbränsleförvaret och det nya slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR 2. Uttag av havsvatten kräver ansökan om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen i Uppsala län har fattat beslut om att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan vilket innebär att ett avgränsningssamråd behöver genomföras. I avgränsningssamrådet ska frågor om avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan behandlas.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG lämnade in sina synpunkter den 16 oktober. Föreningarna skriver: ”Det s.k. rejectvattnet som är mycket saltrikt ska skickas ut i intaget till kärnkraftverket och hinner blandas ut innan det kommer ut igen i kylvattnet. Därmed minskar påverkan på naturvärden. Det räcker med att en reaktor är igång för att få denna effekt.

Verksamhetsutövaren bör dock ta fram scenarier för när inga reaktorer är igång och redovisa vad effekten då blir på naturvärden. Det kan t.ex. vara fråga om att alla reaktorerna tas ur drift innan all byggnation är klar av ekonomiska skäl eller om det sker en olycka. För kärnbränsleförvaret planeras ju deponeringstunnlarna att byggas efter hand under 50-60 års tid. Dessutom kan det i framtiden bli vanligare att ingen reaktor är i drift sommartid p.g.a. underhåll och/eller låga elpriser. Betyder det att driften av havsvattenanläggningen då måste stoppas samtidigt som vattenförbrukningen på sommaren kan vara extra hög och det finns risker för torka?” 

Länkar:

[pdf] Naturskyddsföreningens och MKG:s samrådsinlaga, 201016 >>

[pdf] SKB:s underlag >>

Inbjudan på SKB:s hemsida till samråd om havsvattenuttag >>