Nya förekrifter om kärnavfallsfinansiering från Riksgälden

Riksgälden har den 19 februari 2020 beslutat att utfärda nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om kostnadsberäkningar, ansökningar om medel ur kärnavfallsfonden och redovisningar av hur utbetalade fondmedel använts. Föreskrifterna har tagits fram för att säkerställa att medel använts på rätt sätt och på så sätt minska statens risk. 

Riksgälden beslutade om nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering den 19 februari 2020. Beslutet föregicks av ett informationsmöte och en remissrunda under sommaren 2019. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG med medlemsföreningar lämnade in sitt remissvar den 3 september 2019, nyhet finns länkad nedan. Föreningarna ansåg att det är bra att Riksgälden förtydligar att industrin ska redovisa mer utförliga kostnadsberäkningar för återstående kostnader för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av reaktorer. 

I de nu slutligt fastställda föreskrifterna är det tydligt att kraven på industrin har blivit hårdare jämfört med tidigare, både hur framtida planering beskrivs och i hur använda medel ur kärnavfallsfonden redovisas. Riksgälden menar att förändringarna innebär ökad transparens och förutsägbarhet för tillståndshavare samtidigt som det ger bättre förutsättningar att planera för och leva upp till de krav som Riksgälden ställer. På kritiken från kraftindustrin i yttranden över remisspromemorian om för höga krav svarar Riksgälden att kraven inte är omotiverat höga. Riksgälden är ansvarig för kärnavfallsfinansieringsfrågor sedan 2019, innan dess låg ansvaret hos Stråsäkerhetsmyndigheten SSM.

Riksgälden arbetar under våren med att ta fram ett förslag till regeringen för kärnavfallsavgifter för perioden 2021-2023 och förslaget kommer på remiss senare i år. Mer om det i en länk till en nyhet nedan.

Länkar:

Riksgäldens beslutspromemoria, 200219 >> 

Riksgäldens föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter, 200219 >>

Nyhet om MKG:s yttrande över remiss om nya föreskrifter från Riksgälden, 190903 >> 

Nyhet om remissen om förslag till föreskrifter från Riksgälden, 190620 >> 

Nyhet om att Riksgälden arbetar med förslag på nya kärnavfallsavgifter – remiss senare i år 200218 >>

Nyhet om att ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till riksgälden, 180903 >> 

På MKG:s hemsida kan du följa Riksgäldens granskningsarbete, där länkar om remisser och beslut >>