Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion

Ytterligare en forskarrapport har publicerats om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, denna gång från U.S.A. Rapporten visar att koppar korroderar i en uppmätt syrgasfri miljö som är gjord för att efterlikna en slutförvarsmiljö.

I april 2018 fick Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG tillgång till den vetenskapliga artikeln ”Corrosion of Copper as a Nuclear Waste Container Material in Simulated Anoxic Granitic Groundwater”. Rapporten är författad av Xihua He, från Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses i Texas samt Tea Ahn och Jin-Ping Gwo från U.S. Nuclear Regulatory Commission i Washington D.C. Den är publicerad i den vetenskapliga tidskriften ”Corrosion”. 

Rapporten visar att koppar korroderar med en hastighet i storleksordningen µm per år i en syrgasfri slutförvarsliknande miljö vilket är tusen gånger högre än det ska vara enligt de antaganden som är gjorda i ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Forskarna har mätt mängden syrgas i försöket och konstaterar att endast en liten bråkdel av korrosionen kan komma från syre. Därmed är det återigen visat att koppar korroderar i den förväntade slutförvarsmiljön. MKG konstaterar att författarna verkar ha svårt att ta till sig resultaten från försöken. Det pågår ett vetenskapligt paradigmskifte inom området syrgasfri kopparkorrosion och artikelförfattarna har svårt att förhålla sig till den numer föråldrade synen att koppar fungerar bra som kapselmaterial i ett kärnbränsleförvar. Samtidigt är de väldigt tydliga med att de har uppmätt kopparkorrosion som inte kommer från syre.

MKG konstaterar att sedan huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen hösten 2017 har två viktiga vetenskapliga publikationer publicerats som visar att koppar korroderar i en slutförvarsmiljö på ett sätt som kärnavfallsbolaget SKB inte har tagit hänsyn till i säkerhetsanalysen i ansökan om att få bygga et slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Se även länken till nyheten på MKG:s hemsida om rapporten om omfattande kopparkorrosion i FEBEX-försöket där koppar legat syrgasfritt i 18 år. 

MKG menar att det nu är så uppenbart att kärnbränsleförvarsansökan inte kan tillstyrkas. Regeringen bör nu säga nej till tillåtlighet enligt miljöbalken eller återvisa ansökan till mark- och miljödomstolen.

MKG menar att det nya försöket är ett försök som kärnavfallsbolaget SKB själva skulle genomförts för länge sedan och som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM skulle sett till att det gjorts. Naturskyddsföreningen och MKG har länge ställt krav på både att det görs ordentliga försök i laboratorium som liknar det amerikanska försöket eller liknande försök med koppar och lera, något som varken SKB eller SSM velat. Dessutom vill Föreningarna att nästa försökspaket i LOT-försöket i Äspölaboratoriet tas upp och undersöks. Även här har koppar legat 18 år i en syrgasfri miljö.

 

Länkar: 

Artikel i ”Corrosion” om syrgasfri kopparkorrosion 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev