Regeringen ger SKB möjlighet att yttra sig över SSM:s och domstolens yttranden om SFR 2

Efter en beredning av ansökan om ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga förvaret SFR, skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ansökan vidare till regeringen hösten 2019. SSM tillstyrkte ansökan enligt kärntekniklagen. Även mark- och miljödomstolen som skickade sitt yttrande till regeringen efter huvudförhandlingen hösten 2017 tillstyrkte ansökan enligt miljöbalken. Regeringen sätter sig nu in i ärendet i sin prövning av förvaret och ber sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, att senast den 1 juni skicka in sina synpunkter på SSM:s och domstolens yttranden.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt prövade under 2014-2019 ansökningarna om ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga förvaret SFR, enligt kärntekniklagen respektive miljöbalken. SSM skickade in ett yttrande till regeringen redan den 22 oktober 2019 i vilket myndigheten tillstyrkte ansökan och föreslog villkor. Domstolen skickade efter huvudförhandlingen i höstas in sitt yttrande den 13 november 2019 och tillstyrkte även de ansökan. Nu har regeringen, efter att ha inlett sin prövning, den 11 maj 2020 skickat de två yttrandena till sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, som får möjlighet att lämna in sina synpunkter senast den 1 juni 2020.

 

Länkar:

Regeringens skrivelse till SKB, 200511 >>

Nyhet om att mark- och miljödomstolen yttrat sig till regeringen om SFR, 191113 >>

Nyhet om att Strålsäkerhetsmyndigheten yttrat sig till regeringen om SFR, 191022 >>

Mer information om huvudförhandlingen 2019 >>

Om SFR-prövningen på MKG:s hemsida >>