Regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter - men enbart för 2021

Regeringen beslutade den 10 december att de avgifter som kärnkraftsindustrin betalar till kärnavfallsfonden ska, under år 2021, ligga på ungefär samma nivå som tidigare period. Vanligtvis beslutas avgifterna för en treårsperiod, men på grund av förseningar i och med Covid-19-pandemin har Riksgälden granskningsarbete försenats. Regeringen har därför följt Riksgäldens förslag att återkomma med beslut för 2022-2023. Riksgälden kommer att meddela nya förslag senast september 2021 och regeringen ta ett beslut i december 2021.

Riksgälden har granskat kärnavfallsbolaget SKB:s beräkningar av framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Detta har tidigare gjorts regelbundet vart tredje år. I år hade dock Riksgälden inte hunnit klart alla analyser, främst av nivån på det så kallade kompletteringsbeloppet, och lämnade därför ett förslag till regeringen enbart för 2021, istället för hela perioden 2021-2023. Samtidigt flaggar Riksgälden för att kompletteringsbeloppet kan behöva höjas kraftigt i framtiden.

Förslaget, som också beslutades av regeringen, innebär att reaktorinnehavarna får mellan 0,3 och 0,8 öre i sänkt avgift. Dessa beräkningar är gjorda med hänsyn till värdet på kärnavfallsfonden vars värde går upp eller ner beroende på börsutveckling mm. Även säkerheten finansieringsbeloppet minskar lite för 2021 jämfört med åren 2018-2020. Förslagen finns i tabellen nedan där beloppen för förra avgiftsperioden 2018-2020 är inom parantes.

Kärnavfallsbolaget SKB motsatte sig förslaget med beslut av avgifter för enbart 2021, se nyhet om SKB:s kritik länkad nedan.

Regeringen skriver i sitt beslut 10 december:
”Ett kompletteringsbelopp som inte tar hänsyn till risker på tillgångssidan innebär dock att statens riskexponering ökar. Det är därför av största vikt att reaktorinnehavarna så snart som möjligt kan ställa säkerheter på det sätt som finansieringslagen och finansieringsförordningen kräver. Att besluta om kompletteringsbelopp för endast ett år är den mest ändamålsenliga lösningen i den nu uppkomna situationen.”

 

Länkar

Regeringens beslut om kärnavfallsavgifter för 2021, 201218 >>

SKB till regeringen: Vill ha beslut om kärnavfallsavgifter för hela perioden 2021-2023, 201019 >>

Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen, 200929 >>

Nyhet om yttranden till Riksgälden över förslag på kärnavfallsavgifter, 200907 >>

Nyhet om att MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens vänner yttrar sig till Riksgälden över kärnavfallsavgifter, 200824 >>

Nyhet om att Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 är ute på remiss, 200612 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev