Remiss från regeringen om ändrade regler för utbetalning av medel ur kärnavfallsfonden

I juni 2020 skickade Riksgälden en hemställan till regeringen för att få en ändring i finansieringsförordningen. Ett år senare har regeringen skickat ut Riksgäldens tre ändringsförslag på remiss. Riksgälden föreslår bland annat att en ansökan om utbetalning av medel ur kärnavfallsfonden ska kunna göras även i efterskott för kostnader som uppstått tidigare kvartal, och som inte fanns med i beräkningarna. Regeringen vill ha svar på remissen senast den 18 oktober.

Enligt nuvarande bestämmelser i finansieringsförordningen kan Riksgälden endast bevilja en ansökan om utbetalning av medel från kärnavfallsfonden för kostnader som förväntas komma upp under en kommande period. Riksgälden har begärt regeringen att ändra förutsättningarna så att Riksgälden även kan bevilja en ansökan om kostnader som avser en tidigare period. Riksgälden skriver i sin hemställan från 25 juni 2020:

”Den nuvarande ordningen kan medföra att det skapas incitament för tillståndshavarna att ansöka om mer medel från kärnavfallsfonden än vad man beräknar förbruka under perioden. Endast på så sätt kan tillståndshavaren undvika risken för att själv behöva finansiera kostnader som överstiger utbetalda medel. Efter som utgångspunkten i finansieringssystemet är att tillståndshavare fonderar för framtida kostnader riskerar systemet att bli asymmetriskt om tillståndshavarna utöver inbetalda avgifter ska finansiera samma kostnader på annat sätt.”

Läs hela regeringens remiss nedan.

 

Länkar:

Regeringens remissmissiv, 210623 >>

PM Miljödepartementet Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden juni 2021, 210623 >>

Riksgälden till regeringen med hemställan om ändring i förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter, 200625 >>