Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter för 2022-2023 till regeringen

Den 30 september lämnade Riksgälden över myndighetens förslag till regeringen angående kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter (finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp) för 2022-2023. Förslaget innebär främst en ökning av kompletteringsbeloppet jämfört med förgående period. Riksgälden lämnar ett förslag för perioden 2022-2023 då avgifterna för 2021 tog separat och inte för den normala treårsperioden 2021-2023. Detta eftersom myndigheten ville analysera kompletteringsbeloppet ytterligare.

Riksgälden har till uppgift att säkerställa att kärnkraftindustrin sätter av tillräckligt med ekonomiska medel för att finansiera avveckling av kärnkraftsreaktorerna och långsiktig förvaring av kärnavfall. Reaktorinnehavarna är skyldiga att betala in kärnavfallsavgifter till kärnavfallsfonden. Kärnavfallsavgifterna ska, tillsammans med fonderade tillgångar sedan tidigare, täcka förväntade återstående kostnader för det svenska kärnavfallet samt kostnaderna för statens tillsyn och förvaltningen av avgiftsmedlen. Utöver att betala avgifter ska reaktorinnehavarna även ställa godtagbara finansiella säkerheter. Dessa består av ett finansieringsbelopp som ska garantera avgifter som ännu inte är betalda och ett kompletteringsbelopp som ska garantera kostnader för oförutsedda händelser.

Riksgäldens förslag har samma föreslagna kärnavfallsavgifter som i remissen som skickades ut den 24 juni. Finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp har dock justerats något.

De kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter som Riksgälden föreslår för 2022-2023 finns i tabellerna nedan.

Tabell över föreslagna kärnavfallsavgifter 2022-2023

Jämfört med avgifterna för 2021 är kärnavfallsavgifterna oförändrade förutom för Ringhals AB som får betala 0,2 öre/kWh mindre kommande period enligt förslaget. Finansieringsbeloppen är sänkta något jämfört med förgående period medan kompletteringsbeloppen ökar avsevärt för alla reaktorinnehavare. Detta beror på den uppdaterade finansieringslagstiftningen som har ändrat definitionen av kompletteringsbeloppet, som numera även ska täcka osäkerheter i en reaktorinnehavares tillgångar. Detta har i sin tur inneburit att Riksgälden har tagit fram en ny beräkningsmodell för kompletteringsbeloppet.

Enligt praxis kommer regeringen att ge kärnavfallsbolaget SKB en möjlighet att kommentera Riksgäldens förslag och kommer sedan att ta ett beslut mot slutet av året.

 

Länkar:

Riksgäldens yttrande avseende kärnavfallsavgifter för år 2022-2023 >>

Förslag på kärnavfallsavgifter för 2022-2023 >>

Modell för beräkning av kompletteringsbelopp >>

Nyhet om förslaget på Riksgäldens hemsida, 210930 >>

Nyhet om MKG och medlemsföreningarnas yttrande över Riksgäldens förslag, 210831 >>

Nyhet om Riksgäldens remiss med förslag på avgifter och belopp för 2022-2023, 210624 >>

MKG: Riksgälden bör inkludera fler riskscenarier i sina beräkningar för kärnavfallsfinansiering, 210510 >>

MKGs nyhet om riksgäldens remiss om en ny beräkningsmodell, 210324 >>

Regeringens beslut om kärnavfallsavgifter för 2021, 201218 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan. Under den 29 november till 1 december 2022 pågick domstolens huvudförhandling om villkor till domstolen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

- | Huvudförhandling om SFR2

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev