Riksgälden inleder återbetalningsärende för Östhammars kommun

Riksgälden ansvarar för att revidera hur medel ur kärnavfallsfonden används. Östhammar kommuns användning av fondmedel för 2018 har genomgått en fördjupad granskning efter några uppmärksammade utgifter. Granskningen har lett till att Riksgälden nu inleder ett återbetalningsärende för tre kostnadsposter till ett värde av drygt 500 000 kr. Uppdatering: Kommunen har nu bestridit återbetalningen för datorerna samtidigt som de medger att datorerna också använts till annat än slutförvarsfrågor.

Den största posten rör inköp av 79 datorer till samtliga politiker i kommunfullmäktige som ingår i kommunens referensgrupp för att följa kärnavfallsfrågor. Riksgälden anger att kostnader för utrustning kan vara relevant för att utföra de åtgärder som kärnavfallsfonden finansierar, det kräver dock att kostnaderna är skäliga i förhållande till åtgärderna. Riksgälden bedömer att de inte fått de svar de behöver från kommunen för att bedöma skäligheten i inköp av datorerna och kommer pröva frågan vidare i ett återbetalningsärende.

De övriga posterna i återbetalningsärendet är arbetskostnader för att skriva ett yttrande som inte ska finansieras av medel ur fonden och en felbokförd faktura där enbart en tredjedel av fakturan skulle bekostas av fonden. Dessa poster kommer hanteras och korrigeras inom samma återbetalningsärende.

Uppdatering:

Östhammars kommun har nu svarat i ärendet där de uppger att de accepterar återbetalningen av de mindre posterna men bestrider ett eventuellt återbetalningskrav gällande datorerna. Kommunen uppger att datorerna inte används enbart för slutförvarsfrågor men att kommunen har ansett att de behövs som arbetsredskap för att referensgruppen ska kunna följa slutförvarsfrågan. Kommunen ser detta som en del i att underlätta för fritidspolitiker att ta del av underlag för beslut i vetofrågorna. Svaret från kommunen finns nedan.

Länkar:

Riksgäldens rapport ”Revision av Östhammars kommuns användning av fondmedel 2018”, 210913 >>

Riksgäldens beslut att avsluta revision och inleda återbetalningsärende – Östhammars kommun 2018, 210913 >>

Östhammar kommuns svar, 210928 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet om att Riksgälden granskar Östhammars kommuns användning av medel ur Kärnavfallsfonden, 201202 >>

Nyhet om att Riksgäldens nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering börjar gälla, 201001 >>

Nyhet om nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering från Riksgälden, 200422 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande över remiss om föreskrifter från Riksgälden, 190903 >>

Nyhet om remissen om förslag till föreskrifter från Riksgälden, 190620 >> 

Nyhet om att Riksgälden arbetar med förslag på nya kärnavfallsavgifter – remiss senare i år 200218 >>

Nyhet om att ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden, 180903 >> 

På MKG:s hemsida kan du följa Riksgäldens granskningsarbete, där länkar om remisser och beslut >>