Riksgäldens nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering börjar gälla

De nya föreskrifterna om kärnavfallsfinansiering som Riksgälden beslutade att utfärda den 19 februari 2020 har trätt i kraft den 1 oktober 2020. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om kostnadsberäkningar, ansökningar om medel ur kärnavfallsfonden och redovisningar av hur utbetalade fondmedel använts. Föreskrifterna har tagits fram för att säkerställa att medel använts på rätt sätt och på så sätt minska statens risk.  

Riksgälden beslutade om nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering den 19 februari 2020 och idag den 1 oktober träder de i kraft. Beslutet föregicks av ett informationsmöte och en remissrunda under sommaren 2019. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG med medlemsföreningar lämnade in sitt remissvar den 3 september 2019, nyhet finns länkad nedan. Föreningarna ansåg att det är bra att Riksgälden förtydligar att industrin ska redovisa mer utförliga kostnadsberäkningar för återstående kostnader för hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av reaktorer.

 

Länkar:

Nyhet på Riksgäldens hemsida, 201001 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om nya föreskrifter om kärnavfallsfinansiering från Riksgälden, 200422 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande över remiss om föreskrifter från Riskgälden, 190903 >>