Riksrevisionen kritiserar SSM:s tillsynsarbete

Riksrevisionens granskning (RiR 2017:17) publicerad den 14 september visar att tillsyn av svenska kärnkraftsreaktorer inte görs i den utsträckning som riksdag och regering har efterfrågat. Granskningen visar också att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inte gör systematiska riskbedömningar vid planering och prioritering av tillsynen, vilket innebär att det är oklart om de mest angelägna insatserna utförs.

Av den granskning som Riksrevisionen publicerade den 14 september framgår att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, inte fullt ut använt de anslag de fått. Detta gällde efter Fukushima-katastrofen 2012, där SSM fick 15 miljoner kronor mer än vad myndigheten hade begärt. Likaså under 2014 när den statliga kraftkoncernen Vattenfall avslutade all planering av ny kärnkraft. Revisionen pekar även på bristande systematiska riskbedömningar i tillsynsarbetet och att SSM inte förmår redovisa och följa upp tillsynsarbetet tillräckligt. 

SSM svarar på kritiken på sin hemsida där de tonar ner frågan och menar att bristerna inte haft en direkt påverkan på kärnkraftsäkerheten. SSM skriver att det finns slutsatser och rekommendationer som kommer vara till nytta i myndighetens utvecklingsarbete. Avdelningschefen på SSM med ansvar för reaktorsäkerhet, Michael Knochenhauer säger: ”Vi håller till exempel med om den kritik och de rekommendationer som rör återrapportering av genomförd tillsyn till regering och riksdag där återkopplingen behöver bli bättre och mera detaljerad”.

 

Länkar:

Nyhet på Riksrevisionens hemsida >> 

Riksrevisionens granskningsrapport, 170914 >> 

Strålsäkerhetsmyndighetens bemötande på myndighetens hemsida, 170915 >>

Nyhet på  AffärsLiv24: ”Kritik mot tillsyn av kärnkraften”, 170914 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev