SKB nöjda med SSM:s yttrande enligt miljöbalken för SFR 2

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, meddelade den 17 januari i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen att de anser att ansökan om ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR 2, kan ges tillåtlighet enligt miljöbalken. Domstolen skickade SSM:s synpunkter vidare till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Inte helt oväntat var sedan bemötandet från SKB knapphändigt eftersom SSM tyckte att allt SKB redovisat var bra. Både myndighetens och bolagets agerande är ett tecken på att de vill att eventuella återstående osäkerheter om strålsäkerhet hanteras i efter ett regeringstillstånd i den fortsatta stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen. Det kan då ske utan miljödomstolens inblandning för att undvika liknande problem för kärnavfallsbiolaget som uppstått i miljöprövningen av slutförvaret för använt kärnbränsle.

Den 11 december 2017 kungjorde Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökningarna om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR i Forsmark med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. SSM prövar ansökan enligt kärntekniklagen och mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. Yttranden kommer att skickas till regeringen för beslut om tillstånd och tillåtlighet.

SSM, som även är remissinstans i målet hos domstolen, meddelade den 17 januari att ansökan enligt dem kan ges tillåtlighet enligt miljöbalken. SSM hade inte många kommentarer och bedömde att kärnavfallsbolaget SKB, i frågan om strålsäkerhet, har visat att de har den kompetens och förmåga som krävs för att uppfylla miljöbalkens bestämmelser. Med andra ord menar SSM att de vill hantera kvarstående strålsäkerhetsfrågor efter ett regeringsbeslut i den stegvisa prövningen enligt kärntekniklagen. Detta är också något som går i linje med vad bolaget anser.

I det bemötande som kärnavfallsbolaget skickade till domstolen den 29 mars på SSM:s yttrande meddelar bolaget att de delar SSM:s syn på förhållandet mellan miljöbalksprövningen och kärntekniklagens stegvisa prövningsprocess. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att bolaget och myndigheten visar att de har ett gemensamt intresse i att miljödomstolen inte blandar sig i frågor som rör strålsäkerhet. Detta trots att mark- och miljödomstolen har rätt att i den omfattning den anser lämpligt hantera strålsäkerhetsfrågor, vilket domstolen mycket väl visat i miljöprövningen av slutförvaret för använt kärnbränsle.

Eftersom SSM tycker allt med SKB:s ansökan är bra nog för miljödomstolens bedömning har bolaget inga synpunkter i sak förutom en mindre finansieringsfråga. 

Kärnavfallsbolaget kommer att bemöta övriga synpunkter som framförts av bl.a. miljöorganisationer och Östhammars kommun vid huvudförhandlingen som planeras från den 23 september till den 4:e oktober. Det betyder bl.a. att bolaget inte bemöter Östhammars kommuns synpunkter från den 5 mars där kommunen bl.a. skriver om vikten av att avgörande frågor är utredda innan ett beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken. Detta eftersom kommunen, liksom allmänheten och miljöorganisationer, inte har samma inflytande i en fortsatt stegvis prövning enligt kärntekniklagen. 

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, framförde i sitt yttrande från den 31 oktober bl.a. vikten av att en fullständig miljöprövning görs, att även domstolen prövar strålsäkerhetsfrågor samt att utspädning i Östersjön som säkerhetsprincip inte motsvarar bästa möjliga teknik, BAT. Föreningarna anser att det finns betydande risk att naturmiljön i havet ovanför slutförvaren (Öregrundsgrepen) påverkas negativt. Dessa frågor bemöts alltså inte i bolaget yttrande. 

Enligt nuvarande domstolens tidsplan väntas skriftväxling mellan remissinstanser och sökande avslutas innan den 10 juni. Domstolen har endast skickat ut kärnavfallsbolagets bemötande till andra parter i målet för kännedom och inte som en remiss. Huvudförhandlingen planeras ske mellan 23 september och den 4 oktober.

 

Länkar:

SKB:s bemötande av SSM:s yttrande, 190329 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet om SSM:s yttrande, 190117 >> 

Nyhet om Östhammars kommuns yttrande, 190305 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande, 190220 >>

Om prövningen av SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Här hittar du samtliga aktbilagor hos domstolen i prövningen av SFR 2 >>