SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 30 juni 2017 yttrat sig över remissinstansernas synpunkter avseende bolagets komplettering V och bemötande i sak i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, som inkom till mark- och miljödomstolen i vintras. Trots att bl.a. Naturskyddsföreningen och MKG redogjort för ny forskning som motsätter sig kärnavfallsbolagets teoretiska grund för hur kopparkorrosion sker i en slutförvarsmiljö, anser bolaget att remissinstansernas yttranden inte innehåller något som ändrar bolagets slutsatser om slutförvarsmetodens långsiktiga strålsäkerhet efter förslutning. Mark- och miljödomstolen har gett remissinstanserna tillfälle att senast den 30 augusti 2017 eller vid huvudförhandlingen som inleds den 5:e september yttra sig över kärnavfallsbolagets yttrande med bilagor.

Den 30 juni 2017 skickade kraftindustrins kärnavfallbolag SKB in ett yttrande över remissinstansernas synpunkter avseende bolagets komplettering V och bemötande i sak i slutförvarsansökan för använt kärnbränsle i Forsmark som inkom till mark- och miljödomstolen i vintras. I yttrande kommenterar bolaget remissutfallet i vissa sakfrågor, samt inger en slutlig sammanställning av de åtaganden om skyddsåtgärder som kärnavfallsbolaget gjort i ansökningshandlingarna jämte en uppdaterad villkorskatalog.

Kärnavfallsbolaget har bland annat bemött vissa av Naturskyddsföreningens och MKG:s yrkanden gällande den långsiktiga strålsäkerheten. Bolaget motsäger sig inte de nya forskningsrön som föreningarna presenterat angående kopparkorrosion i en syrgasfri slutförvarsmiljö, men vidhåller trots det vid sin teoretiska grund för hur kopparkorrosion sker i en slutförvarsmiljö med hänvisning till bolagets egna forskningsförsök. Bolaget menar att det inte finns något i remissyttrandena som ändrar bolagets slutsatser om slutförvarsmetodens långsiktiga säkerhet.

Vad gäller kärnavfallsbolagets kommentarer till Naturskyddsföreningens och MKG:s påpekande att det finns nya Schweiziska försök som visar att ett slutförvarssystem med lera i blir syrgasfritt inom några månader så ger bolaget föreningarna rätt. Däremot vägrar bolaget erkänna att detta betyder att den relativt omfattande kopparkorrosion som skett i bolagets försök inte endast kan härröra från ”instängd syrgas i försöken” såsom bolaget hävdar. För föreningarna är det dock uppenbart att det måste ha skett reaktioner mellan koppar och vattenmolekyler för att orsaka den korrosion som ägt rum. Därmed har bolaget fel i de grundläggande antaganden som görs om hur koppar beter sig i en syrgasmiljö.

Kärnavfallsbolaget kommenterar även den risk föreningarna framför som finns för att en s.k. saunaeffekt i den miljö som finns i Forsmarkberget kan orsaka väldigt snabba kopparkorrosionsförlopp. Bolaget tror fortfarande inte att effekten är ett hot mot kopparkapseln och säger att de har gjort nya försök där det ska komma en ny rapport snart.

Kärnavfallsbolaget kommenterar också det utsläppsscenario som Naturskyddsföreningen och MKG sedan länge velat att bolaget ska redovisa. De säger att föreningarnas argumentation är fel utan att visa varför. I stället säger bolaget bara att ett sådant scenario är ”fullständigt orealistisk[t]”. Men föreningarna har i tidigare yttranden visat att ett scenario som inte alls är orealistiskt bör kunna ge befolkningen som bor i området om 1000 år interna doser på 100-1000 gånger bakgrundsstrålningen beroende på antaganden om hur snabbt bränslet i slutförvaret löses upp. Bolaget vägrar att själv göra en beräkning av detta scenario utan anser att de scenarier som redovisats i säkerhetsanalysen räcker och är heltäckande. Men det är de enligt föreningarna inte.

I yttrandet kommenterar kärnavfallsbolaget också på Naturskyddsföreningens och MKG:s frågeställning om att domstolen ska hantera strålsäkerhetsfrågor inom ramen för prövningen. Kärnavfallsbolaget menar att bolagets förslag, att Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, bemyndigas att föreskriva eventuella villkor angående strålsäkerheten, syftar till att undvika oförenliga krav enligt de båda regelverken. Bolaget anser emellertid att det får vara en fråga som domstolen bör avgöra i samsyn med SSM. 

Remissinstanserna har givits tillfälle av domstolen att senast den 30 augusti 2017 eller vid huvudförhandlingen som börjar den 5:e september yttra sig över kärnavfallsbolagets yttrande med bilagor.

 

Länkar:

SKB:s yttrande, 170630 >>

Bilagor:
K:1 Förslag till villkor >>
K:10 Summering av tidigare inlämnade dokument, rättelser och information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken – hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle >>
K:27 Påverkan på vattenmiljöer från utsläpp av kväve från Kärnbränsleförvaret i Forsmark – fortsatt arbete med skydds- och kompensationsåtgärder >>
K:28 Åtaganden >> 

Underrättelse från domstolen, 170706 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över utkastet till förhandlingsordning och kompletterar om kopparkorrosion, 170517 >>

SKB yttrar sig över samordning av mål, 170310 >>

SKB svarar inte i sak om långsiktig strålsäkerhet – hänvisar mest till SSM, 161017 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev