SKI svarar MKG om kopparkorrosion

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade i slutet av oktober ett brev till myndigheten Statens kärnkraftinspektion om problematiken kring korrosion av kopparkapslarna i industrins KBS-metod. Myndigheten har svarat MKG. I sitt svar till MKG skriver SKI att myndigheten avser att ta upp frågan om kopparkorrosion i den kommande granskningen av FUD 2007. De avser också att sätta in externa experter i frågan men tycker att det är för tidigt att uttala sig om en oberoende studie.

MKG skrev brevet sedan tre svenska forskare presenterat resultat som visar att korrosion av koppar i syrefritt vatten kan vara ett hot mot det slutförvar för använt kärnbränsle som industrin vill bygga. De har publicerat en vetenskaplig artikel med resultaten av nya undersökningar. Även forskarna har skrivit ett brev till myndigheten Statens kärnkraftinspektion, SKI, för att fråga hur myndigheten ska hantera denna frågeställning. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att frågan om hur kopparkorrosion i syrefritt vatten kan hota den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar av den typ industrin vill bygga måste undersökas ytterligare. I brevet understryker MKG att det är viktigt att frågan utreds ytterligare och att undersökningar görs av industrin oberoende forskare.

MKG ställde 4 frågor i sitt brev till SKI. Nedan kan frågorna från MKG och svaret från SKI läsas.

1. Hur avser myndigheten Statens kärnkraftinspektion, SKI, agera så
att frågan om hur korrosion av koppar i syrefritt vatten skulle kunna
påverka den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar av den typ som
industrin vill bygga utreds tillräckligt grundligt? Hur kommer frågan att
hanteras i myndighetens granskning av industrins säkerhetsanalys
SR-Can och forskningsrapport FUD-2007?
Svar från SKI: SKI anser att frågan om kopparkorrosion i syrefritt grundvatten bäst hanteras i samband med granskningen av SKB:s Fud-program 2007 och SKI avser därför inte att ta upp frågan under sin pågående granskning av den preliminära säkerhetsanalysen SR-Can. Det mest primära syftet med SR-Can granskningen är säkerhetsanalysmetodik och SKB:s tolkning av SKI:s och SSI:s föreskrifter och allmänna råd. Det är därför inte nödvändigt att ta ställning till alla sakfrågor inom denna granskning.
2. Kommer SKI att genomföra en oberoende utredning av frågan om
korrosion av koppar i syrefritt vatten utgående från det nuvarande
kunskapsläget?
Svar från SKI: SKI avser att låta externa experter sätta sig in i frågan om korrosion av koppar i syrefritt grundvatten och de kommer att beakta det material som forskartrion tagit fram. Det är dock för tidigt att uttala sig om omfattning och arbetsmetod för en eventuell oberoende studie. SKI följer generellt korrosionsfrågorna noga och anlitar externa experter för att granska SKB:s arbete inom området (senast dokumenterade i SKI rapport 2006:11). SKI har under åren genomfört ett stort antal oberoende studier av kopparkorrosion.
3. Kommer myndigheten att arbeta för att av industrin oberoende
forskning görs för att bekräfta eller avfärda de senaste rönen rörande
korrosion av koppar i syrefritt vatten?
Svar från SKI: Den grundläggande principen är att det är SKB som är ansvarig för att omhänderta använt kärnbränsle i Sverige och därmed skall de bekosta de experimentella studier som krävs för att visa att ett framtida slutförvar blir säkert och har förutsättningar att uppfylla myndigheternas krav. SKI arbetar för att SKB så långt som möjligt publicerar sina resultat i vetenskapliga tidsskrifter så att en granskning av vetenskapssamhället kommer till stånd. Det är endast i undantagsfall som SKI själva låter bekosta experimentella studier.
4. Kan SKI agera så att resultaten av de studier av frågan som
industrin säger sig ha gjort blir offentliga?
Svar från SKI: De resultat som SKB åberopar till stöd för en kommande ansökan måste vara tillgängliga för myndigheten för att kunna beaktas och de blir därmed även allmänt tillgängliga så vida det inte finns särskilda skäl för att tillämpa sekretess. Vi har i den nuvarande situationen inget mandat att fatta beslut om offentliggörande av resultat. Inom ramen för Fud-granskningar kan vi dock rekommendera regeringen att fatta beslut kring konkreta frågeställningar. För den aktuella frågan kring kopparkorrosion är det för tidigt att ta ställning till vilka resultat vi anser oss behöva.

MKG:s brev till myndigheten >>

SKI:s svar till MKG >>

KTH-forskarnas brev till myndigheten >>

SKI:s svar till KTH-forskarna >>

MKG:s nyhet om brevet till myndigheten 071023 >>

Ny nyhet!: Forskare på KTH underkänner industrins rapport om kopparkorrosion >>