SSM har tagit fram en uppdaterad nationell plan för hantering av kärnavfall

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har uppdaterat den nationella planen för allt radioaktivt avfall. Planen är Sveriges version av det krav på att varje medlemsland i EU enligt kärnavfallsdirektivet (2011/70/EURATOM) ska ha ett nationellt program för ansvarsfull och säker hantering använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Den första nationella planen togs fram 2015. Sedan dess har ramverket med lagar och förordningar som styr kärntekniska verksamheter och hantering av radioaktiva produkter förändrats. I den nya planen lyfts utmaningar med avfallshanteringen tydligare och det finns även ett större fokus på avveckling och rivning av reaktorer.

Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med att uppdatera nationella planen innehöll en remiss med ett utkast. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ville i föreningens yttrande att SSM ytterligare förbättrade rapporteringen av det svenska inventariet av radioaktivt avfall och hur mycket avfall som förs ut och in i landet. Föreningen ansåg även att rapporten skulle innehålla en tydligare beskrivning av kopplingen av miljöprövningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen samt att rapporten skulle innehålla mer information om Sveriges arbete med att föra information om kärnavfallsförvar till framtiden.

Enligt kärnavfallsdirektivet ska medlemsländerna skicka in en rapport vart tredje år om läget inom kärnavfallsområdet. Den första rapporten skickades in i augusti 2015 och då skickades även den första svenska nationella planen in. Den andra rapporten skickades in 2018. Se länkar till nyheter nedan.

MKG anser att SSM noga ska överväga om inte den uppdaterade nationella planen bör bifogas nästa svenska rapport enligt EU:s kärnavfallsdirektiv i augusti 2021. Föreningen menar att detta kan vara av intresse både för EU-kommissionen och andra medlemsländer.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida, 210621 >>

Om den uppdaterade nationella planen på SSM:s hemsida >>

SSM rapport 2021:15 Nationell Plan, 210621 >>

Sammanställning och hantering av remissvar, 210527 >>

MKG:s synpunkter på SSM:s uppdaterade nationella plan för hantering av kärnavfall, 210131 >>

SSM höll digitalt seminarium om den nationella kärnavfallsplanen, 201216 >>

Nationell plan ute på remiss, 201203 >>

SSM har skickat Sveriges andra nationella rapport enligt kärnavfallsdirektivet till EU-kommissionen, 180820 >>

Sveriges nationella program för radioaktivt avfall är klar och avrapporterats till EU-kommissionen, 150826 >>