SSM höll seminarium om den nationella kärnavfallsplanen 2015

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har regeringens uppdrag att ta ansvar för att redovisa det  nationella program för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, enligt de krav som ställs i EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom. Detta ska vara gjort senast den 23 augusti. Den 26 mars anordnade SSM ett seminarium och presenterade ett utkast på en rapport som heter ”Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall: Nationell plan”.  Rapporten är tänkt, tillsammans med andra dokument, att utgöra redovisningen av det svenska nationella programmet. Avsikten med seminariet var att hämta in synpunkter på rapporten. Synpunkter kan också skickas skriftligen till myndigheten senast den 30 april.

I samband med inbjudan skickades ut inför seminariet skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ut ett utkast på rapporten ”Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall: Nationell plan”. Framtagandet av rapporten är en del av ett uppdrag från regeringen åt SSM att ta ansvar för rapporteringen enligt krav i EU:s kärnavfallsdirektiv 2011/70/Euratom om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (s.k. avfallsdirektivet). SSM har valt att endast hålla detta seminarium och samla upp skriftliga synpunkter senast den 30 april. Den 29 maj planeras rapporten fastställas, den 5 juni publiceras en engelsk version och den 23 augusti skickar SSM in planen till EU-kommissionen. Den nationella planen kommer att ses över årligen av myndigheten och vart tredje år skickas till kommissionen. 

Under seminariets frågestund kom synpunkter på avsaknaden av hänvisningar till och presentationer av Miljöbalkens bestämmelser i planen, bl.a. allmänna hänsynsreglerna och vikten att utreda alternativa metoder och platser. Dessutom ansågs det otydligt hur de övergripande mål som ska redovisas enligt direktivet ska hittas i rapporten.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att SSM skulle ha vunnit på att samråda betydligt bredare i det arbete som lett till framtagandet av plandokumentet, både när myndigheten tog fram ett underlag till regeringen om implementeringen av direktivet och i det senaste årets arbete med att ta fram ett nationellt program. Det nuvarande dokumentet motsvarar enligt MKG inte ett tillräckligt ambitiöst nationellt program.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer att skicka in sina synpunkter senast den 30 april. Synpunkterna kommer också att läggas ut på MKG:s hemsida.

 

Länkar:

Mer information på SSM:s hemsida, där du också kan se en inspelning av seminariet som livesändes på youtube >> 

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]Minnesanteckningar från seminariet >>

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]Programmet för seminariet >> 

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]Inbjudan till seminariet >> 

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]Presentation av Johan Anderberg >>

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]Presentation av Flavio Lanaro >>

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SSM:s Nationella Plan för Hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, remissversion 150309 >>