SSM: Otillfredsställande kärnavfallshantering i Studsvik

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit fram en rapport om hur företaget Studsvik Nuclear AB (SNAB) arbetar med kärnavfall i allmänhet och hur bolaget åtgärdat de brister myndigheten upptäckte och förelade bolaget att åtgärda redan år 2010. Myndigheten är inte nöjd med hur bolaget har arbetat med att lösa situationen med brister kring det historiska avfallet på platsen, och anser att bolaget behöver rikta mer resurser åt kärnavfallshanteringen.

SSM har färdigställt en rapport om verksamhetsbevakning av radioaktivt avfall vid Studsvik Nuclear AB. Rapporten är daterad till den 1 oktober 2020, och själva bevakningen i form av ett möte med representanter från Studsvik Nuclear AB skedde i december 2019. Syftet med bevakningen har varit att följa upp ett föreläggande som myndigheten utfärdat till bolaget redan 2010 om att åtgärda en rad brister, och att myndigheten ska få en övergripande bild av hur hanteringen av radioaktivt avfall ser ut hos SNAB.

SSM skriver i sin rapport att den har svårt att få en entydig bild av hur bolaget jobbar med avfallsfrågor, att det är otydligt hur bolaget arbetar för att utreda det fortsatta omhändertagandet av det avfall som finns lagret på platsen sedan tidigare, och att bolaget verkar ha för låg bemanning för att klara arbetet med kärnavfallshanteringen. 

Studsvik Nuclear AB har cirka 2500 kubikmeter kärnavfall och för 1400 kubikmeter av avfallet finns ett avtal med företaget Cyclife Sweden AB om hantering inför fortsatt förvaring. Myndigheten skriver i sin rapport att SNAB inte kunde redogöra för någon konkret plan gällande de resterande 1100 kubikmeterna radioaktivt avfall. Men bolagets bedömning är att 800 kubikmeter kan behöva förvaras i kärnavfallsbolaget SKB planerade förvar för långlivat avfall, SFL.

Dock saknas avfallsplaner för både det så kallade avtalsavfallet och övrigt befintligt avfall. Någon strategisk handlingsplan finns inte heller, enligt SSM:s rapport. Myndigheten påpekar i rapporten att SNAB behöver göra planer och avsätta resurser för utredningar och åtgärder för karakterisering och omhändertagande av det befintliga avfallet.

MKG konstaterar att det är av största vikt att Studsvik Nuclear AB har de kompetenser som krävs för att reda ut oklarheter kring historiskt avfall.  

SSM:s rapport ”Verksamhetsbevakning av radioaktivt avfall vid Studsvik Nuclear AB” 201001 >>