Strålsäkerhetsmyndigheten vill att regeringen ska säga ja till SFR2

Efter att ha granskat kärnkraftsindustrins avfallsbolags SKB:s ansökan om att bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall under Öregrundsgrepen i Forsmark har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nu överlämnat ett yttrande till regeringen. SSM tillstyrker ansökan som både rör uppförandet av en ny stor anläggning i direkt anslutning till den gamla (benämns utbyggnad i ansökan) och fortsatt drift av befintligt SFR.

Enligt SSM kan utbyggnad och drift av anläggningen genomföras på ett strålsäkert sätt. Myndigheten menar också att slutförvarsmetoden som SKB har valt är lämplig för att uppnå strålsäkerhet efter förslutning. Myndigheten föreslår även villkor för regeringens tillstånd vilka bland annat handlar om att begränsa de radioaktiva ämnen som får deponeras i slutförvaret samt att SKB efter ett eventuellt jakande regeringsbeslut inte får påbörja byggnation, provdrift, rutinmässig drift eller försluta förvaret förrän mer detaljerade och förnyade säkerhetsredovisningar har prövats och godkänts av myndigheten.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) anser att det är anmärkningsvärt att SSM denna gång inte koordinerar yttrandet med mark- och miljödomstolens yttrande som skedde den 23 januari 2018 med yttrandena över kärnbränsleförvaret. Domstolen har sagt att ett yttrande efter huvudförhandlingen i månadsskiftet sept-okt kommer den 13 november kl 13. 

Under de huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen som genomfördes i SFR-målet tidigare under hösten framförde Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) stor oro för den känsliga miljön med synnerligen höga naturvärden som finns i Forsmark och Öregrundsgrepen. Frågan om hur snart radioaktiva ämnen läcker ut ur anläggningen är ännu inte klarlagd, anser föreningarna som ser brister i ansökan vad gäller bland annat redovisningen av hur vatten rör sig i det tänkta förvaret efter förslutning, och hur jordströmmar kan påverka korrosion i förvarsmiljön.

Föreningarna vill egentligen inte bara att SFR inte byggs ut utan menar att det existerande förvaret har så stora brister att avfallet antingen måste återtas eller att slutförvaret ej tillsluts utan i stället hålls så torrt som möjligt och övervakas i minst 400 år.

 

Länkar:

SSM:s yttrande till regeringen, 191022 >>

Huvudförhandling i SFR-målet avslutas – Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ser fortfarande risk att förvaret läcker ut radioaktiva ämnen till havet, 191002 >>

Nyhet om att SKB är nöjda med SSM:s yttrande enligt miljöbalken >> 

Nyhet om SSM:s yttrande, 190117 >> 

Nyhet om Östhammars kommuns yttrande, 190305 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande, 190220 >>

Om prövningen av SFR 2 på MKG:s hemsida >>

Här hittar du samtliga aktbilagor hos domstolen i prövningen av SFR 2 >>

 

Läs även:

Daglig rapportering från huvudförhandlingen av MKG >>

Nyhet inför huvudförhandling i SFR-målet, 190920 >>

Förhandlingsordning för huvudförhandling i SFR 2-målet >>

Kungörelse av huvudförhandling i SFR 2-målet med mer information >>

Nyhet om att huvudförhandlingen kungjorts 190619 >>

Nyhet på SKB:s hemsida om huvudförhandlingen >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev