Symposium om buffert och återfyllning – vad vet vi idag?

Den 15 juni arrangerade Kärnavfallsrådet ett symposium i Oskarshamn om bufferten och återfyllningens påverkan på kopparkapslarna i ett slutförvar för använt kärnbränsle. I anslutning till symposiet ordnades även ett studiebesök till Prototypförvarsförsöket i Äspölaboratoriet, där kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bedriver sin forskning.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har i vår ansökt om att få bygga ett slutförvar enligt KBS-metoden i Forsmark. Denna metod vill förvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar, omringade av lera, 500 meter ner i berggrunden. Vid ett eventuellt läckage av radioaktiva ämnen är det tänkt att koppar, lera och berg, som tre barriärer, ska hindra ämnena att spridas upp till biosfären. Kärnavfallsrådets syfte med dagens symposium var att fastställa kunskapsläget i frågor rörande lerans funktion i detta barriärsystem.

Willis Forsling, professor emeritus i oorganisk kemi vid Luleå universitet och ledamot i Kärnavfallsrådet, inledde med att hålla en presentation med frågeställningar till SKB:s experter som deltog på symposiet; Olle Olsson, projektchef, Patrik Sellin ansvarig för forskning om buffert och återfyllning samt Esther Jonsson, projektledare med ansvar för återfyllning på SKB.

En av de frågeställningar som diskuterades på symposiet handlade om leran och vilka krav som ska ställas på den. SKB vill använda sig av bentonitlera, med 50-60% montmorillonitinnehåll, som gör att leran sväller vid kontakt med vatten. Andra frågeställningar var hur lång tid kommer det ta innan leran sväller och ger ett fullgott skydd av kapseln från grundvatten, hur påverkar strålningen leran och hur påverkas förvaret av kommande istider?

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att symposiet visar att det är tydligt att kärnavfallsbolaget SKB behöver forska mer på lerans beteende innan ett slutförvar med denna metod kan godkännas.

Avslutande reflektioner gavs slutligen av Rolf Sjöblom, Tekedo, adj.prof i Avfallsteknik vid Luleå universitet. Han talade om vikten av forskning och möjligheten att fritt kunna yttra sig i olika frågor till olika instanser.

Efter lunch anordnades ett studiebesök på kärnavfallsbolaget SKB:s Äspölaboratorium där forskning om ett slutförvar enligt KBS-metoden bedrivs. Besöket fokuserade på Prototypförvarsförsökets yttre del som bolaget har börjat bryta. I den yttre delen finns två hela kapslar som varit deponerade och i viss mån uppvärmda sedan 2003. Fram till mitten på juni hade återfyllnaden i tunneln fram till den yttre kapseln och halva bufferten runt kapseln avlägsnats. MKG konstaterade att inga särskilda undersökningar för att undersöka om försöket blivit syrefritt eller undersökningar för att klargöra vilka kopparkorrosionsprocesser som ägt runt, trots att dessa frågor förblev obesvarade efter upptaget av LOT A2-paketet i början av 2006.

 

Länkar:

Program från symposiet >>

Presentation ”Buffert och återfyllning som kopparkapselns beskyddare – vad vet vi idag?” av Willis Forsling >>

Presentation ”Buffertens egenskaper och sammansättning och hur de verifieras” av Patrik Sellin >>

Presentation ”Produktion och installation av buffert och återfyllning och planerade kontroller” av Esther Jonsson >>

Presentation ”Analys av buffertens funktion efter förslutning” Patrik Sellin >>

Presentation ”Avslutande reflektioner” av Rolf Sjöblom >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev