Utfrågningar om kärnbränsleförvaret och Clab i näringsutskottet

Frågeställningar om när ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret kan komma samt om regeringens beslut om att ge separat tillåtlighet för att utöka kapaciteten av mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, kommer att tas upp den 19 oktober i utfrågningar i riksdagens näringsutskott. Det rör sig först om en utfrågning där kärnkraftindustrin, myndigheter och miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är inbjudna, och sedan om en utfrågning av klimat- och miljöminister Per Bolund. Sammanträdena är slutna och inte öppna för åhörare. Även försvarsutskottet har inbjudits att delta på utfrågningen.

Till den första utfrågningen som äger rum mellan 10.00 och 11.30 är Vattenfall, kärnavfallsbolaget SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Kärnavfallsrådet, Energimyndigheten, Oskarshamns kommun och MKG inbjudna. De inbjudna har getts möjligheten att presentera sina perspektiv på en lista av frågeställningar under 5 minuter vardera. De sista 45 minuterna av utfrågningen har utskottets ledamöter en möjlighet att ställa frågor. De inbjudna har möjlighet att delge näringsutskottet underlag inför sammanträdet. MKGs underlag finns nedan.

Listan av frågeställningar finns med i ett underlag från näringsutskottet som en förberedelse för inbjudningarna. Listan är som följer:

1. Utökad mellanlagring

Bakgrund: Regeringen anser att en uppdelad ansökan har bäst chans (jämfört med att gå vidare med såväl mellanlager som inkapsling och slutförvar) att nå i mål utan att det ska uppstå problem för kärnkraftens drift från 2024 och framåt. Samtidigt har Vattenfall i ett marknadsmeddelande (UMM) varnat för att driften för Forsmark 2 (och andra reaktorer senare) inte är säkrad efter 2024.

1a. Vad innebär regeringens beslut att bryta ut frågan om utökad mellanlagring från frågan om slutförvar för driften av kärnkraften?

1b. Vilken är regeringens grund/bedömning för att drift av kärnkraft säkras efter 2024?

1c. Vad är grunden för att Vattenfall lämnat ett marknadsmeddelande (UMM)?

2. Slutförvar av kärnavfall

Bakgrund: Regeringen har sänt ut en PM på remiss för kompletteringar. Inga datum mm. är satt för beslut. Vissa intressenter anser att beslut bör kunna tas omgående, medan andra anser att kompletteringar behöver ske.

2a. När bedömer ni att ett beslut om slutförvar behöver tas för att det inte ska påverka driften av kärnkraften?

2b. Vilka kompletteringar behöver ske för att ett regeringsbeslut ska kunna tas? Är de frågor som berörs i remitterad promemoria det som anses saknas eller finns fler områden?

2c. Hur ser tidsplanen ut för ett beslut i regeringen om slutförvar? Kommer beslut under hösten? Kommer beslut före valet 2022?

3. Framtida teknik och påverkan på slutförvar

Bakgrund: I debatten om slutförvar lyfts ibland fram andra modeller för slutförvar än den av SKB valda metoden KBS2. Därtill finns diskussion och initiativ om såväl små modulära reaktorer (SMR) som fjärde generationens kärnkraft.

3a. Hur påverkar teknikutveckling inom slutförvar den nu aktuella metoden?

3b. Hur påverkar framtida teknik inom kärnkraft såsom fjärde generationens kärnkraft eller eventuell annan teknik det svenska slutförvaret av kärnavfall?

Efter den första utfrågningen kommer näringsutskottet att från 11.30 och i ca 45 minuter fråga ut klimat- och miljöminister Per Bolund rörande samma frågeställningar.

Till bägge utfrågningarna är även försvarsutskottet inbjudet.

 

Länkar:

Kallelse till närings- och försvarsutskotten till utfrågningarna, 211014 >>

Information på riksdagens hemsida om utfrågningarna, 211014 >>

MKG:s underlag inför sammanträdet, 211014 >>

MKG:s presentation på mötet, 211019 >>

Näringsutskottets inbjudan till regeringen, 211001 >>

Bilaga till inbjudan till regeringen: Näringsutskottet underlag till utfrågningarna ”Effekter för svensk kärnkraft av beslut om mellanlagring och slutförvar” med listan på frågeställningar, 211001 >>

Näringsutskottets inbjudan till MKG (övriga inbjudningar är likalydande), 211006 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida

Kärnbränsleförvaret debatterades återigen i riksdagen, 210924 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om interpellationsdebatten 31 maj, 210531 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att miljöministern svarar på skriftlig fråga i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem 14 april, 210414 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om frågestund i riksdagen om kärnbränsleförvaret 23 mars, 210323 >>