Workshop för kommunfullmäktige i Östhammar om SFR 2

Ansökan om tillstånd för att få bygga ett nytt förvar för kortlivat rivningsavfall, SFR 2, vid det befintliga SFR i Forsmark stod på agendan den 28 januari 2021 då Östhammars kommun höll workshop för förtroendevalda i kommunfullmäktige. Detta med anledning av de förberedelser kommunen gör kring beslut i vetofrågan om SFR 2.

Förutom information från kommunens egen s.k. slutförvarsorganisation fanns det tre inbjudna parter: kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Samtliga tre verksamheter som valts ut för att bidra med information var positiva till ansökan i mark- och miljödomstolen 2019, och skall ha valts ut av de förtroendevalda själva via en enkät inför mötet.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) redogjorde för sin syn på SKB:s ansökan om att få uppföra SFR 2, där myndigheten anser att ansökan kan godkännas. SSM påpekade dock att ett eventuellt regeringstillstånd kommer att följas av myndigheten i en s.k. stegvis prövning. Och där finns enligt SSM både behov av kontrollprogram och uppdaterade säkerhetsredovisningar.

Om det felaktigt deponerade avfallet i befintliga SFR informerade SSM kommunens förtroendevalda om att industrin avser att göra ett återtag av allt avfall av typen S.14 före 2024 då start för SFR 2 är planerat.

SSM informerade även om att myndigheten fått ett särskilt uppdrag av regeringen att redovisa för olika metoder hur information och kunskap om slutförvar kan säkerställas över lång tid. Detta uppdrag ska redovisas den 1 oktober 2021. 

Länsstyrelsen i Uppsala län redogjorde för myndighetens syn på utfyllnad i vattenområdet och tydliggjorde att myndigheten inte delar kärnavfallsbolagets syn på att påverkan på miljöerna med permanent förlust av viktiga habitat- och födosöksområden blir relativt små eftersom det finns liknande miljöer i närheten.

Länsstyrelsen vill istället att detta ska utredas av extern expertis – och föreslår att detta görs av fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen i Västernorrland.

Länsstyrelsen påpekar även att regeringen måste ta hänsyn till klimatlagen och menar att ett övergripande tillåtlighetsvillkor om nollutsläpp av växthusgaser inte kan vänta eller skjutas på framtiden.

Östhammars kommuns egen organisation redogjorde bland annat för hur prövningen av det befintliga SFR gick till och presenterade ett citat från Östhammars kommunfullmäktiges yttrande den 28 september 1982: 

”Av ansökan framgår att skyddet mot skada på omgivningen väsentligen bygger på att det avfall som skall förvaras omgives av ett antal skyddsbarriärer. Någon metod att åtminstone under några decennier kontrollera dessa barriärers funktion har inte redovisats av sökanden. Kommunen finner det dock angeläget att före förslutningen någon form av verifiering av funktionen mättekniskt har skett. Det är även önskvärt att efter förslutningen en kontroll sker under en tidsperiod som med hänsyn till avklingningstiden bedöms rimlig.”

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG vill understryka vikten av att en sådan mätning utförs och analyseras av oberoende expertis. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG menar att det ännu inte är visat att den långsiktiga säkerheten av SFR och SFR 2 är visad. Därmed bör inte anläggningarna förslutas utan vara under löpande övervakning och reparation i ca. 400 års tid.
 

Länkar till kallelse, program och presentationer från Östhammars kommuns workshop den 28 januari 2021:

Kallelse till workshop om SFR i Östhammar, 210128 >>

Program för workshop om SFR, 210128 >>

Östhammars kommun Slutförvarsenhetens presentation, 210128 >>

Östhammars kommun Folder inför SFR veto, 210128 >>

Länsstyrelsens synpunkter på ansökan, 210128 >>

SSM - Erfarenheter från befintliga SFR, 210128 >>

SSM - Framtiden, 210128 >>

SSM - Om SSM-s granskning och yttrande, 210128 >>

SKB - Erfarenheter SFR och återtag av avfallstypen S.14, 210128 >>

SKB - Miljökonsekvenser av SFR-utbyggnad, 210128 >>

SKB - Platsen och metoden, 210128 >>
 

Övriga länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om SFR 2 till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, 181031 >>

SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall i SFR, 201216 >>

Läs mer på MKG:s portalsida för SFR 2 >>