Naturskyddsföreningen: "Viktiga frågor om slutförvar av radioaktivt avfall"

Naturskyddsföreningen välkomnar dagens krav på att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska komplettera sin ansökan om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som begär att SKB ska återkomma med underlag bland annat kring kopparkapselns hållfasthet och risk för korrosion.

- Vi har länge hävdat att kopparkapseln inte håller för att slutförvara radioaktivt avfall i hundra tusen år. Allt fler forskare anser att risken är hög för att kapseln korroderar och avfallet läcker ut, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att SKB i sin ansökan inte i tillräcklig omfattning har redogjort för vissa aspekter som kan påverka kapseln och den långsiktiga säkerheten för slutförvaret. Bolaget behöver därför komplettera ansökan på följande punkter: kapselns mekaniska hållfasthet, kontroll och provning av kapseln, metoder för tillverkning av kapseldetaljer och degradering av kapselmaterial, exempelvis korrosion och försprödning. Vad gäller kopparkorrosionsproblem är detta det andra kompletteringskravet från myndigheten.

- Strålsäkerhetsmyndigheten visar med sina krav på kompletteringar att den tar de synpunkter som framförts om problemen med kopparkapseln på allvar, SKB kommer att få problem med att ge fullgoda svar på de krav som ställs menar Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som arbetar åt Naturskyddsföreningen med slutförvarsfrågor.

Naturskyddsföreningen och MKG lämnade den 1 juni in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med ett stort antal krav på kompletteringar av ansökan, varav ett stort avsnitt rörde problem med kopparkorrosion. Senast den 1 november ska Strålsäkerhetsmyndigheten lämna in sina krav på kompletteringar i alla olika frågeställningar till miljödomstolen. Vid denna tidpunkt fås en bra helhetsbild av hur stora brister ansökan har.

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

 

Länkar:

Pressmeddelandet som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev