Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak om SFR 2

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG yttrade sig i sak till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR den 31 oktober 2018. Sökanden kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bemötte inkomna remissvar den 19 december 2018 och remissinstanser gavs möjlighet att yttra sig över SKB:s svar. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skickade in sitt svar den 20 februari 2019. 

[pdf] Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s andra yttrande i sak, 190220 >>