Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker

Kärnavfallsrådet arrangerar ett seminarium tillsammans med Nationalkommittén för strålskyddsforskning vid Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) om bakgrunden och syftet med att strålningsriskerna för slutförvar av använt kärnbränsle inte får överstiga en stråldos på 0.01 mSv per år. Frågor om vilka risker människa och biota utsätts för ifall vi exponeras för dessa doser och vad det skulle innebära om dosgränsen överskrids med flera storleksordningar kommer att diskuteras.

Tid: 3 november kl.09-16:30
Plats:  Beijersalen, Kungliga Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Anmälan: görs senast den 21 oktober till karnavfallsradet(at)regeringskansliet.se 

Länkar:

Inbjudan >> 

Fullständigt seminarieprogram kommer att publiceras på Kärnavfallsrådets hemsida:

Kärnavfallsrådets hemsida >>