Bolund svarar på skriftlig fråga i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem

Riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD) har lämnat en skriftlig fråga till miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) där han frågar om regeringen kan utesluta intentionen att dela upp ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem eller inte? Bakgrunden till frågan är den diskussion som pågått om möjligheten att bryta ut ansökan om en utökning av kapaciteten av mellanlagret Clab för använt kärnbränsle i Oskarshamn ur kärnbränsleförvarsansökan. Bolund svarar att regeringen kommer arbeta prioriterat och skyndsamt men att han inte på förhand kan utesluta eller inte utesluta handlingsåtgärder.

Per Bolund har den 14 april svarat på en skriftlig fråga ställd av riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD). Efter en bakgrund om ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem och kritik över en långsam hantering frågar Bäckström Johansson:

”Trots detta har beskedet från regeringen varit att besked kan inte lämnas för om eller när beslut kommer att fattas. Det man även öppnat för på senare tid är att bryta upp ansökan i två delar, en för slutförvaret och en för mellanlagret i Oskarshamn. 

Med anledning av det vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund: 

Kan ministern och regeringen utesluta intentionen att dela upp ansökan om slutförvar eller inte?” 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG konstaterar att riksdagsledamoten inte har förstått att det inte handlar om att dela på besluten om kärnbränsleförvaret och inkaslingsanläggningen/mellanlagret utan endast om att bryta ut beslutet om att öka kapaciteten i existerande mellanlagret för använt kärnbränsle Clab. Detta bör göras för att låta prövningen av problemställningarna rörande kopparkapslarna i själva förvaret få ta sin tid utan att det påverkar driften av kärnkraftreaktorerna. 

Per Bolund svarar med att förklara ansökans olika delar och hur prövningen går till enigt kärntekniklagen. Han informerar även att regeringen inväntar svar från det utökade samrådet enligt Esbokonventionen (se länk nedan). Sedan svarar Bolund: 

”Därefter kommer regeringen att arbeta prioriterat och så skyndsamt som möjligt med att förbereda ett beslut. Som statsråd kan jag emellertid inte föregripa regeringens beslut eller på förhand utesluta eller inte utesluta vilka handläggningsåtgärder som behövs.” 

Den 21 april kommer Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU10 om hanteringen av använt kärnbränsle på kort och lång sikt att debatteras i riksdagen. Se separat nyhet.

 

Länkar:

Mattias Bäckström Johanssons fråga och Per Bolunds svar riksdagens hemsida, 210414 >> 

Per Bolunds svar, 210414 >>

Nyhet om Försvarsutskottets betänkande, 210415 >> (kommer strax)

Nyhet om att det endast är Tyskland och Polen i kompletterande Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret, 210324 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om debatt i riksdagen om ansökan om ett kärnbränsleförvar, 201106 >>