Endast Tyskland och Polen i kompletterande Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret

Översättningar till tyska och polska av ett svenskt dokument tillhörande kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering om kopparkorrosion till regeringen våren 2019 har skickats ut på ett kompletterande samråd enligt Esbo-samrådet. Naturvårdsverket som ansvarar för Esbo-samrådet har endast skickat underlag till Polen och Tyskland eftersom det var de länderna som tidigt angav att de ville delta i samrådet. En månad, dvs till den 23 april, har länderna på sig att svara. Eftersom samrådet rör en så viktig fråga som det planerade kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att Naturvårdsverket bör informera alla länder som tillhör konventionen att det har tillkommit ett kompletterande samråd. Dessutom måste verket se till att underlaget finns på engelska så att alla medborgare och organisationer i dessa länder har en möjlighet att på lika villkor delta i samrådet. 

Naturvårdsverket ansvarar för miljökonsekvensbeskrivningsförfarandet (MKB-förfarandet) i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med Esbo-konventionen och EU-direktiv 2011/92/EU för ansökan om ett kärnbränsleförvar. Samrådet startades 2016, dvs innan domstolsförhandlingen av ansökan 2017.

Efter att ansökan hamnat på regeringens bord i januari 2018 har den kompletterats med nytt underlag från sökanden, kärnavfallsbolaget SKB. Kompletteringen rör problemen med kopparkapslarnas integritet som kan riskera förvarets långsiktiga säkerhet.

Naturvårdsverket har uppfattat att endast Polen och Tyskland utryckt önskemål om att fortsatt få ta del av eventuell ny dokumentation kopplat till prövningen. Övriga länder är därför inte med i det aktuella samrådet eftersom Naturvårdsverket uppfattat att ”de meddelat att de inte hade mer att tillföra i ärendet”. 

Men detta innebär inte att medborgarna och organisationer i alla Esbo-länder saknar intresse av att delta i ett kompletterande Esbo-samråd. Och då behöver ett underlag på engelska. 

Eftersom det kompletterande Esbo-samrådet rör en så viktig fråga som det planerade kärnbränsleförvarets långsiktiga säkerhet anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att Naturvårdsverket bör informera alla länder som tillhör konventionen att det har tillkommit ett kompletterande samråd. Dessutom måste verket se till att underlaget finns på engelska så att alla medborgare och organisationer i alla Esbo-länder har en möjlighet att på lika villkor delta i samrådet.

Den 24 mars skickade Naturvårdsverket en remiss till endast Polen och Tyskland med översättningar endast till polska och tyska av ett svenskt sammanfattande dokument som tillhör kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering i april 2019. Länderna får endast en månad på sig att svara, till den 23 april.

 

Länkar:

Naturvårdsverkets remiss >>

Polsk översättning av SKB:s komplettering >>

Tysk översättning av SKB:s komplettering >> 

Naturvårdsverket avser komplettera Esbo-samråd om kärnbränsleförvaret, 210212 >>

Regeringen frågar Naturvårdsverket om behov av kompletterande Esbo-samråd, 210114 >> 

SKB bemöter synpunkter i Esbo-samrådet om planerna för slutförvar, 161024 >> 

Svar har inkommit till Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160415 >> 

Esbo-samråd om de svenska planerna för slutförvar, 160205 >>