Domstolen ger SKB möjlighet att yttra sig över kompletteringar eller avvisning

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 6 juli en underrättelse till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB för att ge bolaget en möjlighet att bemöta de synpunkter som framförts de i yttranden som inlämnats i domstolens senaste remissomgång gällande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bolaget ska svara innan den 1 oktober.

Domstolen skriver:

Med anledning av Mark- och miljödomstolens underrättelse 2015-04-13 (aktbil 315) har nu ett flertal remissinstanser och motparter inkommit med synpunkter. Dessa synpunkter har löpande sänts över. I vissa av de inlagor som inkommit har yrkanden på ytterligare kompletteringar framförts. Även yrkanden på att ansökan ska avvisas har framförts.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bereds nu tillfälle att senast den 1 oktober 2015 bemöta vad som framförts av remissinstanser och motparter. Av svaromålet ska framgå om SKB avser att inge ytterligare kompletteringar och SKB:s inställning till framförda yrkanden om avvisning. Avseende frågan om avvisning ska även redovisas SKB:s syn på om domstolen är behörig att pröva yrkanden om avvisning eller om denna fråga endast kan prövas av regeringen som enligt 17 kap. miljöbalken är beslutsmyndighet.

Domstolen ger kärnavfallsbolaget möjlighet att yttra sig över de yrkanden om kompletteringar som framförts i yttranden, bland annat från Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Av särskilt intresse är att domstolen vill att bolaget ska ge sin syn på domstolens möjlighet att avvisa ansökan utan att det går till en regeringsprövning enligt 17:e kapitlet i miljöbalken. Prövningen befinner sig fortfarande i kompletteringsstadiet och ansökan är ännu inte kungjord för att kunna prövas i sak. Efter en kungörelse måste domstolen skicka sina synpunkter till regeringen som ska besluta om att tillåta slutförvaret ett ej. Men om en avvisning av ansökan på grund av att den är bristfällig sker innan kungörelse är det inte säkert att så måste ske. I stället kan ett sådant beslut överklagas till Miljööverdomstolen och till Högsta domstolen som högsta instans.

Naturskyddsföreningens och MKG:s senaste yttrande samt andra yttranden finns på nedanstående länkar.

Länkar: 

Domstolens underrättelse till SKB 150706 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande inklusive bilaga med kompletteringsyrkanden, 150626 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets yttrande, 150626 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s yttrande, 150624 >>

På MKG:s hemsida kan du ladda ner och läsa alla yttranden som skickats till domstolen >>