Huvudförhandling om slutförvaret – Dag 17 Östhammar

Under huvudförhandlingens sjuttonde dag redogjorde kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, samt motparter, för bolagets åtaganden och villkor som kan hänföras till uppförandet och driften av kärnbränsleförvaret. Därutöver gavs tillfälle för repliker och motrepliker för framförda synpunkter. Under dagen lämnade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, dessutom in ett nytt yttrande avseende den mediala uppmärksamhet som skett de senaste dagarna över Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, kopparkorrosionsgranskning.

Dag sjutton av huvudförhandlingen om kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle inleddes med att mark- och miljödomstolen gick igenom veckans kvarvarande punkter på förhandlingsordningen. Domstolen meddelade att förhandlingen kommer att fortsätta efter lunch på den inplanerade reservtiden. Efter dialog med parter och motparter beslutades det att kärnavfallsbolagets replik (punkt 89) flyttas fram i dagordningen, till innan motparters framföranden av synpunkter (punkt 86) (förhandlingsordningen finner du länkad nedan).

Första presentationen för dagen bestod av att kärnavfallsbolaget redogjorde för sina åtaganden och villkor som kan hänföras till uppförandet och driften av kärnbränsleförvaret. Bolaget presenterade sitt allmänna villkor för verksamheterna vid mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab), inkapslingsanläggningen (Clink) och kärnbränsleförvaret, som innefattar att: ”verksamheten [ska] vid respektive anläggning ­– inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar, avfall och andra störningar för omgivningen – bedrivas i huvudsaklig överenskommelse med vad SKB uppgett eller åtagit sig i målet”. 

Därefter presenterade kärnavfallsbolaget ytterligare gemensamma villkor för de tre verksamheterna, samt villkor som enbart gäller för kärnbränsleförvaret. Bolaget presenterade också de åtaganden som gjorts för att minska störning och miljöpåverkan från alla tre verksamheterna, samt åtaganden som enbart gjorts för kärnbränsleförvaret. Avseende kärnbränsleförvaret uppger bolaget att de dessutom ska vidta kompensationsåtgärder, i form av exempelvis anläggande av våtmark, efterbehandling av avloppsvatten eller strukturkalkning av lerjordar.  

Förhandlingen fortsatte med att kärnavfallsbolaget framförde sin replik på framförda synpunkter rörande hydrologi, fartygsbullers påverkan på Natura 2000-områden, kvävepåverkan i Natura 2000-områdena, skyddade arter, påverkan av vibrationer, infiltration till våtmarker, samt frakt av bentonit via sjötransporter. Kärnavfallsbolaget replikerade bl.a. Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, framföranden om den mängd hotade arter som finns i området som bolaget inte tagit hänsyn till i sin ansökan. Bolaget menar att föreningarna har en annan bedömning på vilka arter som kommer påverkas, på grund av att föreningarna inkluderar ett mycket större område än vad bolaget anser att deras verksamhet kommer att beröra. Föreningarna menar dock att influensområdet i verkligheten är mycket större än vad bolaget har modellerat fram. Dessutom är de uppgifter som föreningarna grundar sina framföranden på gällande vissa av arterna sekretessbelagda. Med det sagt, inte mindre riktiga.

Kärnavfallsbolaget ansökte under förhandlingsdagen om Natura 2000-tillstånd. Tidigare har bolaget endast yrkat om tillstånd reservationsvist, för det fall domstolen skulle göra en annan bedömning.

Efter kärnavfallsbolagets repliker gick förhandlingen vidare med att motparter framförde sina synpunkter avseende bolagets åtaganden och villkor hänförliga till uppförandet och driften av kärnbränsleförvaret. Östhammar kommun, Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Uppsala län, SERO, samt Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, inklusive Britta Kahanpää framförde sin talan i frågan.

Östhammars kommun uppgav att de accepterar bolagets allmänna villkor. Avseende övriga villkor accepterar kommunen samtliga, med undantag för att de önskar se tillägg i villkoret gällande utsläpp till luft, samt att de anser att villkoren gällande grundvattenbortledning är något vaga vad gäller vissa formuleringar.

SSM framförde en önskan om att kärnavfallsbolaget i sina allmänna villkor formulerar att bolaget också åtar sig utsläppskontroller för radioaktiva ämnen. I övrigt har myndigheten inga synpunkter på villkoren utöver vad som presenterats i deras yttranden (aktbilaga 466 och 587). 

Naturvårdverkets fokuserade i sitt framförande på ansvaret efter förslutning (med hänvisning till domstolens frågor i början av förhandlingen), de åtaganden som bolaget gjort, återställning och ekonomisk säkerhet, samt eventuella återställanden av området efter förslutning. Enligt Naturvårdsverkets tolkning av miljöbalken har tillståndshavaren ansvar för slutförvar för använt kärnbränsle även efter förslutning.

Länsstyrelsen Uppsala län uppgav i sitt framförande bland annat att de ställer sig positiva till bolagets framförda villkor och åtaganden. De underströk också att de villkor som Länsstyrelsen ställt gällande artskyddsdispensen är viktiga.

Milkas, genom Britta Kahanpää, framförde ett yrkande om villkor på de vatten som kommer att släppas ut i vattendrag, sjöar eller hav, samt villkor på att inget kväve får släppas ut i avloppsystemen. Dessutom underströk hon bristen med den valda platsen och metoden i ansökan, och att de framförda villkoren kvarstår vid framtagandet av ny plats och metod. Miles Goldstick från Milkas ställde bland annat en fråga gällande villkoret dialogforum; om hur kärnavfallsbolaget ser på andra parter än Östhammars kommun är med på detta. Bolagets svarade att villkoret endast omfattar kommunen. SERO framförde därefter ett yrkande om att bolaget istället borde använda den så kallade torrförvarsmetoden ”Dry Cask”.

Efter framförda synpunkter gavs motparter tillfälle att ställa frågor på kärnavfallsbolagets presentation om villkor och åtaganden, samt tillfälle att lämna bemötande på bolagets tidigare repliker.  

Under eftermiddagen lämnade Naturskyddsföreningen och MKG dessutom in ett yttrande över den mediala uppmärksamhet som skett de senaste dagarna över att Strålsäkerhetsmyndigheten inte har gjort en korrekt bedömning vad gäller riskerna med kopparkapselns integritet, inför myndighetens ställningstagande om tillstyrkande av ansökan den 29 juni, 2016. Föreningarnas yttrande finns att ladda ner nedan.

Avslutningsvis gick domstolen igenom planeringen för den sista veckan av huvudförhandlingen som äger rum på Quality Hotel Nacka i Stockholm igen (efter en veckas uppehåll), samt vilka frågor som behöver belysas ytterligare under denna vecka. Utöver det ställde domstolen sex nya frågor; fem direkt riktade till kärnavfallsbolaget och den sjätte till samtliga parter i målet. Frågorna finns att ladda ner nedan.

Notera att starttiden den sista förhandlingsveckan har ändrats till kl. 10:00 måndagen den 23 oktober.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 171013 >>

Domstolens frågor till SKB under dag 17, 171013 >> 

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnar in ett yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion, 171013 >>

Dagens presentationer:

SKB – Villkorsförslag och åtaganden, punkt 85 >>

SKB – Karta över hela förvaret >>

SKB – Vattenledare m.m. >>

SKB – Kväveutsläpp >>

SKB – Infiltration till våtmarker >>

SKB – Bentonittransporter >>

Östhammar kommun – Villkor inför tillåtlighetsprövningen, punkt 86 >>

Naturvårdsverket –Villkor inför tillåtlighetsprövingen, punkt 86 >> 

Länsstyrelsen Uppsala län – Villkor inför tillåtlighetsprövningen, punkt 86 >>

Yrkande från Milkas, genom Britta Kahanpää, punkt 86 >>

SERO, punkt 86 >>

Media:

Ny Teknik: "SSM: "Risker ryckta ur sitt sammanhang"", 171013 >>

Upsala Nya Tidning: ”Domstolen synade plats för kärnbränsleförvar”, 171013 >>

Övriga länkar:

MKG på Facebook >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Här hittar du mer information och tidigare nyheter om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle – Östhammar >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle – Stockholm >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev