Industrin har lämnat Plan 2019 till Riksgälden

Kraftindustrins kärnavfallsbolag uppskattar i sin senaste kostnadsberäkning att hanteringen av det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken kommer att kosta 147 miljarder kronor.

Hittills har SKB använt 35 miljarder kronor av de medel som via avgifter betalas in från kärnkraftsindustrin till kärnavfallsfonden. De framtida kostnaderna enligt det s.k. finansieringsscenariot är 110 miljarder kronor. För närvarande finns 69 miljarder i fonden. Det innebär att det saknas 41 miljarder som måste betalas in för att täcka den aktuella beräkning som tagits fram av kraftindustrin.

Den 1 oktober 2019 lämnade kraftindustrins kärnavfallbolag SKB in rapporten Plan 2022 till Riksgälden. Kärnkraftindustrin är ålagd enligt finansieringslagstiftningen att upprätta rapporten som ska beskriva de som ska beskriva de framtida kostnaderna för att omhänderta kärnavfallet och riva kärnkraftreaktorerna.

Plan-rapporten lämnas vart tredje år och Riksgäldens granskning ska leda fram till ett regeringsbeslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter för perioden 2021-2023. Riksgälden kommer att ha en remisshantering av ett förslag till avgifter och säkerheter under 2020. Beslutet tas av regeringen mot slutet av 2020.

Läs mer om Plan på MKG:s sida för kärnavfallsavgifter.

Länkar:

SKB Plan 2019 Kostnader från och med år 2021 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2021–2023 September 2019, 191001 >>

Läs fler nyheter som denna:
Nyhet om att ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden, 180903 >>

Nyhet om att tillsynsresurserna mer än dubbleras hos Riksgälden, 181221 >>

Nyhet om regeringsbeslutet om kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2018-2020, 171221 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev