Internationell granskningsgrupp genomför utfrågningar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har under veckan 12-16 december anordnat mötesdagar där en internationell granskningsgrupp utsedda av kärnenergibyrån OECD/NEA fått tillfälle att ställa frågor till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om den inlämnade slutförvarsansökan för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Granskningen är begärd av regeringen och ska vara avslutad till sommaren 2012.

Den internationella granskningsgruppen består av experter inom bland annat områdena geologiska och hydrologiska förhållanden, kopparkorrosion, buffetfrågor och forsknings- och utvecklingsprogram inom kärnavfallsområdet. Arbetet har pågått sedan maj 2011 och leds av Michael Sailer som kommer från det tyska forskningsinstitutet Öko-Institut. Mer om granskningsgruppen finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Alla dokument som rör granskningen finns på MKG:s hemsida där innehållet i SSM diarienummer 2010/4132.

Möten mellan SKB och OECD/NEA har hållits måndag och tisdag med en reservtid under torsdagen som utnyttjades. Fredagen den 16 december presenterar granskningsgruppen sina preliminära slutsatser. Alla möten sänds via webben och kan ses i efterhand på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida där även presentationerna som kärnavfallsbolaget gjorde finns. Länk och presentationerna finns även nedan.

Under utfrågningarna efterfrågade granskningsgruppen bland annat motiv till hur SKB tänkt i frågor som rör djupet av slutförvarets tänkta placering, kopparkapselns och lerbuffertens funktion och resonemang kring de hydrologiska förhållanden som råder i Forsmark.

Inför utfrågningarna har Naturskyddsföreningen och MKG skickat in översättningarna av samrådsinlagor översatta till engelska till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och begärt att dessa överlämnas till granskningsgruppen. Detta har SSM gjort (länk nyhet om detta nedan). Skälet till att föreningarna gjort detta är att det finns ett starkt behov av att granska inte bara det som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB redovisar. De viktigaste bristerna i ansökan är snarare saker som kärnavfallsbolaget undviker att ta upp. Detta är föreningarnas erfarenhet från samrådet inför att ansökan lämnades in.

Vikten av att inte bara studera det SKB säger var vid flera tillfällen uppenbart under utfrågningen. När det exempelvis rörde frågeställningar om kopparkorrosion hade granskningsgruppen uppenbarligen inte ännu upptäckt att det finns ett stort antal viktiga frågor som rör hur kopparkapslarna kommer att klara slutförvarsmiljön, även på relativt kort sikt. Granskningsgruppen ställde endast frågor som kopplade till hur SKB beskrev kopparkapsels funktion på lång sikt och endast utgående från kärnavfallsbolagets beskrivning av hur koppar beter sig i slutförvarsmiljön, vilket är en beskrivning som är ifrågasatt i en växande del av forskarvärlden.

 

Länkar:

Mer information om den internationella granskningen på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnat över ett underlag till den internationella granskningen >>

Om den internationella granskningen på MKG:s hemsida, inklusive innehållet i SSM diarienummer 2010/4132 >>

pdf-ny-bildProgrammet för mötet >>

Sändningar av hearingen på SSM:s hemsida: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/slutforvar/Live/

pdf-ny-bildSKB:s presentationer från 12 december >>
pdf-ny-bildSKB:s presentationer från förmiddagen 13 december >>
pdf-ny-bildSKB:s presentationer från eftermiddagen 13 och 15 december >> 

pdf-ny-bildDeltagarlista från kärnavfallsbolaget SKB på utfrågningen >>

pdf-ny-bildLista över åhörare på utfrågningen >>

pdf-ny-bildMilkas nyhetsblad ”Kärnavfallsnytt” om utfrågningen >>

Uppdatering: 
Pressmeddelande på MKG:s hemsida av Naturskyddsföreningen om utfrågningen, 111216 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev