Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-19

Kärnavfallsrådet har den 30 juni lämnat in sitt yttrande till regeringen över kärnavfallsbolagets, SKB:s, forskning- och utvecklingsprogram, Fud-19. Rådet rekommenderar regeringen att uppmana kärnavfallsbolaget att i den fortsatta forskningen arbeta mer allsidigt och öppet och åtgärda ett antal brister, bland annat i forskningen gällande om de tekniska barriärerna – framför allt kopparkapseln och gjutjärnsinsatsen. Rådet har identifierat flera processer som kan påverka den långsiktiga integriteten av kopparkapseln där fullgod kunskap saknas.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ska enligt kärntekniklagen var tredje år lämna ett forskning- och utvecklingsprogram (Fud) för sitt kärnavfallsarbete till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Efter en bred remisshantering, samt yttranden från SSM och regeringens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, beslutar därefter regeringen om programmet uppfyller kraven i kärntekniklagen.

Den 30 juni lämnade Kärnavfallsrådet sitt yttrande över Fud-19 till regeringen. Rådet ser att SKB i flera avsnitt förbättrat sin redovisning i Fud-19 jämfört med tidigare år, men konstaterar samtidigt att flera åtgärdsförslag som rådet haft i yttrandet över förra Fud-rapporten inte har hanterats. 

Kärnavfallsrådet rekommenderar regeringen att uppmana SKB att i samband med den fortsatta forskningsverksamheten genomföra följande åtgärder (med hänvisning till de avsnitt i yttrandet där frågeställningen hanteras): 

• att arbeta vidare med att både göra Fud-programmet mer allsidigt och att vara mer öppet om sin verksamhet.
• att åtgärda de brister Kärnavfallsrådet beskriver i detta yttrande, och att göra detta senast i Fud-program 2022, även om regeringen skulle komma att ge tillstånd till en verksamhet.
• att i kommande Fud-program redovisa även följande forsknings- och utvecklingsområden:
– modell- och beräkningsverktyg och hur säkerhetsanalysen i ett långsiktigt perspektiv kan optimeras.
– ett program för att effektivisera samspelet mellan operationell verksamhet och den fortsatta forskningen och teknikutveck-lingen om tillstånd medges för ett slutförvar för använt kärn-bränsle
– tvärvetenskaplig forskning där samhällsvetenskaplig forskning sker integrerat med det naturvetenskapliga programmet.

Vidare rekommenderar rådet regeringen:
• att uppdra åt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att i samråd med SKB utarbeta ett nationellt och långsiktigt kompetensförsörjningsprogram inom områden som har bäring på avveckling av kärnkraftsanläggningar och ett säkert omhändertagande av kärn-avfall och använt kärnbränsle.
• att tillse att forskning, utveckling och demonstration (Fud) redovisas i Fud-programmen framöver, såväl för ej tillståndsgiven verksamhet som för tillståndsgiven verksamhet. 

Vad gäller forskning om kopparkapselns hölje säger rådet att det saknas tillräcklig kunskap om sulfidkorrosion och risker för lokal korrosion, om strålningsinducerad korrosion, och om spänningskorrosion.

Under senhösten tar regeringen sitt beslut om forskningsprogrammet uppfyller de krav som ställs i 12 § i kärntekniklagen. Regeringen kan som tillägg ställa villkor för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Nedan hittar du, förutom Kärnavfallsrådets yttrande och nyhetsblad, även länkar till nyheten om SSM:s yttrande över Fud-19 samt MKG med medlemsföreningar yttrande över Fud-19. 

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets Fud-yttrande, SOU 2020:39,  200630 >>

Nyhetsblad om Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019, SOU 2020:39, 200630 >>

Kärnavfallsrådets hemsida >> 

Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram Fud- 2019, 200124 >> 
- Bilaga 1 till yttrande över Fud-2019: Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-program 2016 och 2013, 200124 >> 

SSM till regeringen: Godkänn Fud-2019, inget om LOT-försöket, 200330 >>

På MKG:s hemsida kan du se alla nyheter om Fud-19 samlade >>