Kärnavfallsrådet: SKB har inte bemött våra synpunkter över Fud-19

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, har den 4 november skickat in ett yttrande till regeringen med anledning av forskningsprogrammet Fud-19 och kärnavfallsbolagets SKB:s bemötande av rådets remissvar. SKB svarade kortfattat den 21 september att rådets detaljerade frågor kommer beaktas i kommande program. Kärnavfallsrådet protesterar med hänvisning till kärntekniklagen och anser att SKB ska återkomma med ett bemötande i sak.

Den 2 september gavs kärnavfallsbolaget SKB möjlighet att ge synpunkter på de inlämnade yttrandena över forskningsprogrammet Fud-19 som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet skickade in till regeringen tidigare i år. Yttrandena rör det senaste forskningsprogrammet för hanteringen och långsiktig förvaring av kärnavfall som kärnavfallsbolaget SKB publicerade den 1 oktober 2019. 

Kärnavfallsrådet rekommenderade i sitt yttrande att regeringen uppmanar kärnavfallsbolaget att i den fortsatta forskningen arbeta mer allsidigt och öppet och åtgärda ett antal brister, bland annat i forskningen gällande de tekniska barriärerna – framför allt kopparkapseln och gjutjärnsinsatsen. Rådet har identifierat flera processer som kan påverka den långsiktiga integriteten av kopparkapseln där fullgod kunskap saknas.

Den 21 september skickade kärnavfallsbolaget SKB in sitt bemötande av SSM:s och Kärnavfallsrådens yttranden. SKB noterar SSM och Kärnavfallsrådets bedömningar. SKB skriver ”SKB kommer att i framtagandet av kommande Fud-program beakta de detaljerade synpunkter som SSM och Kärnavfallsrådet lämnat på olika delar av SKB:s Fud-program. SKB vill avslutningsvis påpeka att det som framkommer inom ramen för pågående tillståndsprövningar samt eventuella tillståndsvillkor kan komma att påverka SKB:s prioriteringar av forsknings-, utvecklings- och demonstrationsinsatser under de kommande åren”.

Den 4 november skickar Kärnavfallsrådet in ett svar till regeringen där de meddelar att de saknar ett bemötande från SKB. Kärnavfallsrådet skriver ”Genom att inte i sak bemöta rådets synpunkter på behovet av fortsatt forskning undandrar sig SKB en allmän diskussion om slutförvarets framtida säkerhet.

Genom sitt bemötande beaktar SKB inte fullt ut vad bestämmelserna i 11§ kärntekniklagen föreskriver beträffande forskningens omfattning. Kärntekniklagen medger inte några undantag i kraven på planerade forsknings-, utvecklings och demonstrationsinsatser oavsett var i processen en tillståndsansökan kan tänkas befinna sig.”

Regeringen har möjligheten att avvakta med ett beslut angående Fud-19 tills efter beslutet om kärnbränsleförvarets tillåtlighet tagits.

 

Länkar:

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s svar på rådets granskning av Fud-19, 201104 >>

SKB bemöter SSM:s och Kärnavfallsrådets synpunkter på forskningsprogrammet Fud-19, 200921 >> 

SKB ges möjlighet att yttra sig över granskningen av Fud-19, 200902 >> 

Information om Fud-19 och fler länkar till nyheter, bland annat om SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden, finns på MKG:s hemsida >>

Nyhet om att MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev