Miljöorganisationers medel för 2018 via SSM

Medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2018 kommer att fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten. I statens budget finns 3 miljoner kronor per år för 2018, 2019 och 2020 anvisade för detta ändamål.

I budgetpropositionen (2017/18:1) till riksdagen den 20 september står det följande:

"För att möjliggöra ett långsiktigt stöd till ideella miljöorganisationer att följa den fortsatta processen avseende slutförvar för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall föreslår regeringen att anslaget ökas med 3 miljoner kronor 2018. För 2019–2020 beräknas anslaget ökas med 3 miljoner kronor per år för samma ändamål. Ett statligt stöd skulle underlätta för föreningar att även i fortsättningen följa slutförvarsprocessen."

Utdrag ur aktuella sidor i budgetpropositionen finns nedan.

Den 21 december beslutade regeringen om SSM:s regleringsbrev för 2018. I regleringsbrevet står det om miljöorganisationers medel:

"Högst 3 OOO OOO kronor får användas för långsiktigt stöd till ideella miljöorganisationer att arbeta med frågor avseende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall."

Regleringsbrevet finns nedan. 

Länkar:

Utdrag ur budgetpropositionen 2018/2017:181), 170920 >>

SSM:s regleringsbrev för 2018, 171221 >>