MKG ger en replik i UNT om det planerade kärnbränsleförvaret

Under rubriken ”Kärnbränsleförvarets säkerhet är viktigast” kommenterade Åsa Lindstrand, ordförande för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG), och Johan Swahn, kanslichef på MKG, synpunkter framförda av Liberalerna i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning (UNT) den 9 juli 2020. Företrädare för partiet ville med artikeln sätta press på regeringen att ta ett skyndsamt beslut om kärnbränsleförvaret, men hade inte med något i artikeln om vikten av att förvaret blir långsiktigt strålsäkert.

Arman Teimouri (L), Lina Nordquist (L) och Irmeli Bellander (L) argumenterade i en debattartikel den 9 juli 2020 för att regeringen skulle ta ett snabbt jakande tillåtlighetsbeslut i frågan om kärnbränsleförvarsansökan. 

Argumenten som framfördes handlade bland annat om att det är ett bra läge nu att ”släppa loss” tiotals miljarder kronor från kärnavfallsfonden nu när Sveriges ekonomi behöver hämta sig i Coronakrisens dyningar.

MKG påpekar i sin replik att företrädarna för Liberalerna inte tar upp frågan om den långsiktiga säkerheten, att regeringens beslut att tillåta förvaret kan komma att avgöras av frågan om koppar är ett tillräckligt säkert kapselmaterial för kärnbränslet, och att det under hösten sannolikt kommer nya viktiga vetenskapliga rön.

Huruvida kopparkapseln långsiktigt kommer att fungera som det är tänkt, lyfts fram av MKG som en av de viktigaste frågorna just nu. Framträdande forskare menar att kapseln kan haverera redan efter några hundratals år i stället för att hålla i de hundratusentals år som behövs.

Mark- och miljödomstolen ansåg i januari 2018 att kapselproblematiken var så viktig att den i sitt yttrande till regeringen avstyrkte att tillåtlighet skulle ges, om inte de kvarvarande osäkerheterna rörande kopparkapselns långsiktiga integritet kunde klargöras. Regeringen måste nu på bästa sätt hantera den svåra frågan.

Anmärkningsvärt nog har kärnavfallsbolaget SKB gjort få relevanta försök för att studera hur koppar verkligen beter sig i en realistisk förvarsmiljö. I höstas kom dock det uppseendeväckande avslöjandet att SKB i smyg tagit upp två nu 20-åriga försökspaket. Utan att vilja publicera resultaten förrän efter ett regeringsbeslut.

Bolaget har sedan ändrat sig och ska publicera alla kopparkorrosionsresultat i slutet av september. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har sagt att de ska kvalitetssäkra resultaten, något som kan vara klart till årsskiftet.

En vetenskaplig och fullständig redovisning av resultaten kan ge ett avgörande underlag för regeringens beslut om kärnbränsleförvaret. Vid tillåtlighetsbeslutet måste den långsiktiga säkerheten komma först. 

Länkar till debattartiklarna på UNT:s hemsida:

MKG:s replik på Liberalernas debattartikel, 200725 >>

Liberalernas debattartikel om kärnbränsleförvaret, 200709 >> 

 

Läs fler nyheter om kärnbränsleförvaret på MKG.se

Östhammar förbereder ett vetobeslut i förtid, 200901 >> 

SKB yttrar sig över kärnbränsleförvarsansökan och allmänhetens remissvar, 200702 >>

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar, 200401 >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s och medlemsföreningarnas remissvar, 190930 >>

Följ regeringens prövning av kärnbränsleförvaransökan på MKG.se >>

Fler nyheter om kärnbränsleförvarsansökan och det s.k. LOT-upptaget:

Första LOT-rapporten publicerad med data och information om upptaget, 200615 >>  

Nyhet på MKG:s hemsida om att kopparkorrosionsresultat från LOT-upptagen kan komma innan sista september, 200527 >>

Nyhet om föreningarnas yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >> 

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan. Under den 29 november till 1 december 2022 pågick domstolens huvudförhandling om villkor till domstolen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

- | Huvudförhandling om SFR2

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev