Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över Fud-2019

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har lämnat in ett gemensamt yttrande över förslaget till forskningsprogrammet Fud-2019. Föreningarna tar i yttrandet upp att kärnavfallsbolaget SKB har tagit upp två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Föreningarna menar att det är viktigt att regeringen i sin tillåtlighets- och tillståndsprövning av kärnbränsleförvaret har ett fullgott underlag rörande förutsättningarna för den långsiktiga integriteten av kopparkapslarna som ska användas. Föreningarna menar att detta kräver att regeringen har tillgång till analyser av omfattningen av den kopparkorrosion och annan påverkan på koppar som skett i de upptagna LOT-försökspaketen. Föreningarna anser därför att SSM ska föreslå att regeringen agerar inom Fud-processen för att få till stånd en snabb och oberoende kvalitetssäkrad analys av kopparkorrosionen i de upptagna LOT-paketen, och föreslår t.o.m. en text.

Föreningarna framför även förslaget att bryta loss tillståndsprövningen för att utöka tillståndet för kapaciteten på Clab från den pågående kärnbränsleförvarsprövningen för att möjliggöra en snabbare tillståndsprocess. Föreningarna har även synpunkter på den typ av markförvar som anläggs intill kärnkraftverken och som rymmer lågaktivt kärnavfall. Dessa innebär en onödig risk för skada på miljön – istället bör allt lågaktivt kärnavfall förvaras på ett säkert sätt i väntan på att ett säkert förvar kan konstrueras.

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. Den 1 oktober 2019 publicerade kärnavfallsbolaget SKB sin forskningsrapport, Fud-2019. SSM ska granska rapporten utifrån planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet, forskningsresultat, alternativa hanterings- och förvarsmetoder och lämna över ett yttrande till regeringen senast den 31 mars 2020. 

I sitt yttrande över Fud-2019, som fastställdes den 24 januari och skickades in till SSM den 30 januari, diskuterar Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG kärnavfallsbolaget SKB:s upptag av två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Föreningarna menar att det är viktigt att regeringen i sin tillåtlighets- och tillståndsprövning av kärnbränsleförvaret har ett fullgott underlag rörande förutsättningarna för den långsiktiga integriteten av kopparkapslarna som ska användas. Föreningarna menar att detta kräver att regeringen har tillgång till analyser av omfattningen av den kopparkorrosion och annan påverkan på koppar som skett i de upptagna LOT-försökspaketen.

Föreningarna föreslår att SSM i sitt yttrande till regeringen förordar att regeringen tar ett beslut rörande forskningsprogrammet med följande inriktning:

”Svensk Kärnbränslehantering AB ska omedelbart tillgängliggöra de upptagna LOT-försökspaketen till de forskargrupper som vill studera materialet i sin helhet. SKB ska noggrant beskriva hur de olika koppardelarna i försöket har skyddats mot ytterligare korrosion efter upptaget. SKB får även uppställa villkor för att fortsatt skydda materialet så att forskningsvärdena inte förfars. Inga delar av LOT-paketen får emellertid undantas. Likvärdiga materiella resurser som SKB:s egna forskare handhar för analys ska därvid tillhandahållas även forskare som inte är kontrakterade av SKB.

Svensk Kärnbränslehantering ska snarast inkomma med en första analysrapport av LOT-paketet, som ska innehålla rådata och analys av alla de faktorer som kan påverka kopparkapselns långsiktiga integritet (korrosion, gropfrätning, försprödning m.m.). Detta ska göras för både de s.k. kopparkuponger som finns i paketen och för olika delar av de centrala kopparrören. Det är särskilt viktigt att de mest uppvärmda delarna av centralrören analyseras. I materialet ska ingå fotografier, metallografiska bilder och analyser, och annan dokumentation av hur olika kopparytor ser ut, med särskild fokus på de mest påverkade ytorna.”

Föreningarna anser även att det av ekonomiska och elsystemtekniska skäl är osannolikt att de återstående kärnkraftsreaktorerna får en så lång driftstid som 60 år. Att det skulle byggas nya reaktorer är av ekonomiska skäl också osannolikt. Detta betyder att det existerande mellanlagret för använt kärnbränsle vid Oskarshamns kärnkraftverk (Clab) aldrig kommer att bli fullt om den planerade förtätningen av bränslet i bränslebassängerna sker. Föreningarna anser att tillståndsprövningen för att utöka tillståndet för kapaciteten på Clab från 8 000 ton till 11 000 ton genom sådan förtätning av bränslet bör kopplas loss från den pågående kärnbränsleförvarsprövningen för att möjliggöra en snabbare tillståndsprocess. 

Föreningarna påpekar även att eftersom Clab kan ta emot allt det använda kärnbränslet som kommer att produceras i Sverige – och det enligt kärnavfallsbolaget SKB kan ligga säkert där i 100 år eller längre – är det inte bråttom med att åstadkomma ett långsiktigt förvar för det använda kärnbränslet. Detta kan underlätta för regeringen att ta det nödvändiga beslutet att inte ge tillåtlighet för det nu föreslagna KBS-förvarskonceptet för använt kärnbränsle p.g.a. de problem som finns med kopparkapselns långsiktiga integritet. Även möjligheten att använda det säkrare och sannolikt billigare metoden djupa borrhål kan underlätta ett sådant beslut.

Om planerna på att bygga till förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall i Forsmark (SFR) lyfter föreningarna i sitt yttrande över Fud-2019 att de i miljöprövningen av SFR förordat att avfallet i det existerande förvaret ska återtas eller att förvaret ej tillsluts utan i stället hålls så torrt som möjligt och övervakas i minst 400 år. 

Föreningarna anser att det är viktigt att det inleds ett arbete för att ersätta SFR med en ny anläggning för långsiktig förvaring av detta avfall med betydligt bättre geologiska och hydrologiska förutsättningar att åstadkomma tillräcklig strålsäkerhet. Ett nytt förvar kan med fördel placeras på ett större djup i ett inströmningsområde för storregionala grundvattenströmmar för att ytterligare förbättra strålsäkerheten. Innan ett nytt långsiktigt förvar finns klart måste det kortlivade radioaktiva avfallet mellanlagras på ett säkert sätt.

I föreningarnas yttrade behandlas även långsiktig förvaring av mycket lågaktivt radioaktivt rivningsavfall. Föreningarna anser att det inte är acceptabelt att detta avfall långsiktigt förvaras i s.k. markförvar. Markförvar för detta kärnavfall finns vid Ringhals, Oskarshamns och Forsmarks kärnkraftverk och vid Studsvik. Föreningarna menar att de existerande markförvaren inte kan anses vara acceptabla för långsiktig förvaring av radioaktivt avfall. Även om radioaktiviteten i förvaret har avklingat till nivåer under gränsvärden inom några årtionden efter deponering, menar föreningarna att deponin kan komma att utgöra ett miljöproblem under en lång tid framöver. Det är uppenbart att det finns en risk för mänskliga intrång vilka skulle skada förvarets integritet.

Föreningarna menar att allt det mycket lågaktiva radioaktiva avfallet fortsättningsvis långsiktigt bör förvaras tillsammans med det kortlivade låg- och medelaktiva radioaktiva avfallet. De existerande markförvaren bör dessutom saneras och innehållet långsiktigt förvaras med samma avfall. Innan ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall kommer till stånd måste även detta avfall mellanlagras på ett säkert sätt.

SSM ska yttra sig över Fud-2019 till regeringen senast den sista mars. Kärnavfallsrådet ska yttra sig sig till regeringen senast den sista juni. Regeringen brukar ta ett beslut rörande Fud-rapporten i slutet av året och kan villkora beslutet. Det finns dock ingen som hindrar regeringen att ta ett beslut tidigare, eller flera beslut, särskilt om SSM påpekar vikten av att en frågeställning hantreras skyndsamt.

Läs mer i Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud- 2019 som finns nedan. Där finns även länkar till MKG:s skrivelser till SSM om LOT-upptaget hösten 2019 och Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttranden till regeringen i kärnbränsleförvarsprövningen där vikten av att analysera kopparkorrosionen i LOT-upptaget tas upp.

 

Länkar:

Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram Fud- 2019, 200124 >>

Bilaga 1 till yttrande över Fud-2019: Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-program 2016 och 2013, 200124 >>

SKB Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2019, 191001 >>

Läs mer om beslutsprocessen om Fud >>

Läs mer om MKG:s skrivelser till SSM om LOT-upptaget och Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttranden till regeringen i kärnbränsleförvarsprövningen (följ länkar bakåt) >>

Läs mer om forskningsprogrammet Fud: 

Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Fud 2019 - Inbjudan av SSM till möte med remissinstanser 2019-10-16, 191001 >>

Industrin har lämnat forskningsprogrammet Fud 2019 till SSM, 191001 >>

Här finns alla tidigare Fud-processer beskrivna >>

Andra yttranden över Fud-2019

Remissvar om Fud-program 2019 från Östhammars kommun, 191203 >>

Remissvar över Fud-program 2019 från Luleå tekniska universitet, 191220 >>

Remissvar över Fud-program 2019 från Stockholms universitet, 191220 >>

[Länkar till fler yttranden från övriga aktörer över Fud-2019 kommer inom kort]

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev