Naturskyddsföreningen och MKG skickar ett delyttrande till SSM om tillgång till rapporter

Idag har Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG skickat in ett delyttrande inom kompletteringsfasen till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Föreningarna vill ha tillgång till samtliga företagsinterna rapporter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB med forskningsresultat mm som rör slutförvarsansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Föreningarna anser att en vetenskaplig granskning inte är möjlig utan tillgång till ett sådant underlag.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB har ansökt om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ut ansökan på remiss med en önskan om förslag på kompletteringar. Yttranden ska vara inne senast den 1 juni, men Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har redan nu skickat in ett delyttrande i kompletteringsfasen. Föreningarna anser att det som underlag för granskningen av ansökan måste finas tillgång till kärnavfallsbolagets interna rapporter samt rapporter från konsulter och andra externa uppdragstagare som innehåller forsknings, utvecklings- och utredningsresultat, lägesrapporter, samt mötesanteckningar från forskningsprojekt.

Föreningarna har i yttrandet till SSM skickat en lista på dokument som rör forskning på frågeställningar kring den långsiktiga säkerheten av de konstgjorda barriärerna av koppar och lera, men kräver att samtliga rapporter offentliggörs.

SKB är ett privat aktiebolag och omfattas inte av insyn enligt offentlighetslagstiftningen. Samtidigt, anser föreningarna, måste den verksamhet som SKB bedriver anses utgöra ett tydligt allmänintresse. Den metod som SKB ansöker om att använda, KBS-metoden, finns endast på forskningsstadiet. För att i sak kunna granska ansökan och bedöma om metoden är säker och uppfyller kraven på bästa möjliga teknik anser föreningarna att det är nödvändigt att ha tillgång till allt forskningsunderlag.

­- Vi vet att det finns åtskilliga konsultrapporter med resultat som inte ens citeras i de rapporter som kärnavfallsbolaget offentliggör, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG. Detta är ett helt ovetenskapligt agerande som inte kan få fortsätta under prövningen av slutförvarsansökan.

Föreningarna kommer att skicka in övriga önskemål om kompletteringar senast den 1 juni.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s delyttrande, 120403 >>

Delyttrandet finns även i oskannad version, 120403 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s remiss >> 

Mer om myndighetens granskning på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev