Naturskyddsföreningen och MKG skickar ytterligare underlag till den internationella granskningsgruppen via SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att den internationella granskningsgruppen från OECD/NEA bör ta del av de frågeställningar som lyfts i samrådet inför ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle och yttranden i FUD-processen. Därför har föreningarna översatt några av de gemensamma samrådsinlagorna och sitt yttrande över Fud-10 till engelska. En första del skickades den 9 december 2011 och nu har också en andra och sista del skickat in till Strålsäkerhetsmyndigheten för vidarebefordran till den internationella granskningsgruppen. 

Den 17 maj 2011 inledde en granskningsgrupp tillsatt av OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en granskning av den inlämnade ansökan rörande ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Det är regeringen som bett om granskningen och den administreras av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

För att kunna granska ansökan om ett slutförvar anser Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG att den internationella granskningsgruppen bör ta del av synpunkter från andra deltagare i prövningsprocessen än sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Därför har föreningarna översatt några av de gemensamma samrådsinlagorna och sitt yttrande över Fud-10 till engelska. En första del skickades den 9 december till SSM som sedan skickade den vidare till granskningsgruppens ordförande. I den skrivelse som bifogades det inskickade dokumentet betonade föreningarna att det sannolikt inte är genom att studera slutförvarsansökan som de mest intressanta frågorna om komplettering finns, utan att dessa frågor snarare är utelämnade i ansökan.

Nu har den andra delen av de översatta rapporterna blivit klar och skickats in till SSM. Du kan ladda ner föreningarnas skrivelse till SSM och samtliga översatta samrådsinlagor nedan. Dessutom finns ett meddelande från december 2011 från MKG:s kanslichef till ordföranden i granskningsgruppen, Michael Sailer som ger en bakgrund till varför föreningarna skickat den ursprungliga skrivelsen till SSM.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s skrivelse till SSM, 120312 >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s översatta samrådsinlagor (del 2) innehållande inlagan om det konstgjorda barriärsystemet med kopparkapslar och lerbuffert samt föreningarnas yttrande över Fud-10 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att föreningarna skickat del 1 av underlaget till den internationella granskningsgruppen via SSM >> 

Naturskyddsföreningen och MKG:s översatta samrådsinlagor (del 1) innehållande inlagor om platsvalet, den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen samt den långsiktiga säkerhetsanalysens roll >>

Meddelande från MKG:s kanslichef till den internationella granskningsgruppens ordförande, 111214 >>

Mer information på MKG:s hemsida om den internationella granskningsgruppen från OECD/NEA >>

Mer information på SSM:s hemsida om den internationella granskningen >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev