Naturskyddsföreningen och MKG vill att frågan om artskyddsdispens överlämnas till regeringen

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s dispens enligt artskyddsförordningen har legat vilande efter överklagan av Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Den 27 september 2017 har föreningarna yttrat sig till domstolen över bolagets senaste yttrande i målet från den 21 december 2016. Föreningarna yrkar att ansökan om artskyddsdispens ska överlämnas till regeringen och att domstolen i överlämnandet ska avstyrka ansökan.

Naturskyddsföreningen och Miljörörelsens kärnavfallsgranskning, MKG, har den 27 september svarat på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts remiss angående den dispens enligt artskyddsföreningen i Forsmark som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB fick av Länsstyrelsen i Uppsala län. Kärnavfallsbolaget stod fast vid sin ursprungliga ståndpunkt i sitt yttrande till domstolen den 21 december 2016. Det är bolagets yttrande som nu motparter getts möjlighet att bemöta.

Naturskyddsföreningen och MKG yrkar:
- i första hand att mark- och miljödomstolen ska överlämna frågan om artskyddsdispens till regeringen och i yttrandet vid överlämning avstyrka ansökan.
- i andra hand att mark- och miljödomstolen, för det fall domstolen inte överlämnar frågan till regeringen, ska upphäva länsstyrelsens beslut och avslå ansökan om artskyddsdispens i dess helhet.

Föreningarna anser att länsstyrelsens beslut strider mot 14 och 15 §§ artskyddsförordningen och art. 16.1 i art- och habitatdirektivet. Dispens kan därmed inte meddelas.

Under huvudförhandlingen i Forsmark den 11 oktober kommer föreningarna att utveckla sin ståndpunkt ytterligare.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande, 170927 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Miljödomstolen remitterar SKB:s yttrande om artskyddsdispens, 170707 >>

SKB yttrar sig över överklagandena om dispens från artskyddsförordningen, 161221 >>

SKB:s ansökan om dispens från artskyddsförordningen ska eventuellt prövas ihop med kärnbränsleförvarsansökan, 161124 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev