Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över SKB:s senaste yttrande över inkomna synpunkter i sak

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 30 augusti 2017 svarat på mark- och miljödomstolens remiss över kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s senaste yttrande den 30 juni över inkomna remissynpunkter i sak. Yttrandet innehåller dessutom en komplettering till föreningarnas tidigare yttranden i sak till domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. 

I yttrandet framför Naturskyddsföreningen och MKG att föreningarnas tidigare grundläggande syn kvarstår, att mot bakgrund av de kompletteringsyrkanden som föreningarna framställt under prövningsprocessen kan ansökan inte ligga till grund för att pröva de ansökta verksamheterna i sak. Föreningarna kompletterar med information som stärker deras syn att kopparkapslarna inte kommer att fungera som tänkt i slutförvaret. Föreningarnas synpunkter kommer att framföras under mark- och miljödomstolen huvudförhandling om kärnavfallsbolagets slutförvarsansökan som inleds på tisdag, den 5 september, i Stockholm.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt skickade den 6 juli 2017 ut en underrättelse till motparterna i kärnbränsleförvarsmålet om tillfälle att senast den 30 augusti 2017 eller vid kommande huvudförhandling yttra sig över kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s senaste yttrande över inkomna remissynpunkter i sak som bolaget skickade in till domstolen i slutet av juni. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 30 augusti 2017 svarat på domstolens remiss. Yttrandet innehåller också en komplettering till föreningarnas tidigare yttranden i sak till domstolen enligt miljöbalken och till föreningarnas tidigare yttranden i sak till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt kärntekniklagen.

Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter i föreningarnas senaste yttrande till domstolen och SSM den 17 maj 2017 kvarstår. I yttrandet framförde föreningarna att mot bakgrund av de kompletteringsyrkanden som föreningarna framställt under prövningsprocessen kan kärnavfallsbolagets ansökan inte ligga till grund för att pröva de ansökta verksamheterna i sak. Om kärnavfallsbolagets ansökan inte avvisas, anser föreningarna att skriftväxlingen bör fortsätta och att bolaget beordras att presentera ytterligare underlag.

I yttrande den 17 maj framförde Naturskyddsföreningen och MKG också att det finns ett behov av att SSM uppdaterar sitt underlag för granskning av kopparkorrosionsfrågor. Även dessa synpunkter står föreningarna fast vid. Dessutom anser föreningarna att SSM även bör uppdatera sin analys av den långsiktiga funktionen av de konstgjorda barriärerna (kopparkapsel och bentonitlerbuffert), samt myndighetens ställningstagande att de finns förutsättningar för att slutförvaret ska bli långsiktigt strålsäkert.

Kompletteringen av sakfrågor i yttrandet berör bl.a. frågeställningar som är avgörande för den långsiktiga strålsäkerheten. Föreningarna lyfter fram ny viktigt kunskap om riskerna för spänningskorrosion i kopparkapseln, diskuterar tiden för att nå syrgasfria förhållanden i ett slutförvar och kompletterar nya möjligheter att få kunskap om syrgasfri kopparkorrosion.

Därutöver uppdaterar Naturskyddsföreningen och MKG läget om de internationella projekten med att undersöka den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål. Det finns ett nyväckt tyskt intresse för metoden. Bilaga 4 till föreningarnas yttrande innefattar en nyligen publicerad artikel där möjligheten om att använda djupa borrhål som slutförvarsmetod i Tyskland diskuteras. 

Naturskyddsföreningen och MKG har tidigare också framfört att det vill att SSM yttrar sig till domstolen över föreningarnas synpunkter i sak som framförts i föreningarnas yttranden till domstolen den 14 februari 2017 och den 17 maj 2017. Detsamma gäller för de synpunkter som föreningarna framfört i detta yttrande. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kärnavfallsbolaget SKB:s slutförvarsansökan startar tisdagen den 5 september på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Huvudförhandlingen kommer pågå under september och oktober månad. Under förhandlingen kommer Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter att framföras främst under fredagen den 8 september. 

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 170830 >>

Bilagor (pdf:er):

1. ”Hydrogen absorption in copper as a result of corrosion reactions in sulphide and chloride containing deoxygenated water at 90 °C in simulated spent nuclear fuel repository conditions”, Forsström et al., Eurocorr 2017, 3-7 September, Prague >> 

2. ”Implementation of the full-scale emplacement (FE) experiment at the Mont Terri rock laboratory”, Müller et al., Swiss J Geosci (2017), 110, pp. 287–306 >> 

3. SSM Report 2013-28, Brine intrusion by upconing for a high-level nuclear waste repository at Forsmark: Scoping calculations”, Lindgren, Voss & Geier, September 2013 >> 

4. ”About the Possibility of Disposal of HLRW in Deep Boreholes in Germany”, Bracke et al., Geosciences, 2017, 7, 58 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Underrättelse från domstolen om tillfälle att yttra sig över SKB:s senaste yttrande, 170706 >>  

Nyhet om att domstolen kungör huvudförhandling om slutförvar, 170704 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak, 170630 >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle >>

Här hittar du mer information om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Här hittar du mer information om Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete under huvudförhandlingen >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev