Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-10

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning och Naturskyddsföreningen har lämnat in ett yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten över kärnavfallsbolaget, SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud -10. Föreningarna anser att det finns ett behov av att utreda den ”svenska modellen” för forskning inom kärnavfallsområdet, som de senaste åren har börjat uppvisa brister. Föreningarna är mycket kritiska till den bristande vetenskapligheten och avsaknad av vetenskaplig öppenhet i kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete. Dessutom menar föreningarna att bolagets forskning om långsiktig säkerhet inte håller den standard som behövs för att bolaget ska kunna söka om tillstånd för ett slutförvar av använt kärnbränsle i mars nästa år.

Kärnavfallsbolaget SKB ska enligt kärntekniklagen lämna ett forskning- och utvecklingsprogram (Fud) för sitt arbete om ett slutförvar av använt kärnbränsle till Strålsäkerhetsmyndigheten. Efter en remisshantering beslutar regeringen om programmet godkänns.  Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har tillsammans med Naturskyddsföreningen skickat in ett yttrande där de beskriver de problem som finns hos bolagets forskning samt det som saknas.

Föreningarnas yttrande består av 5 delar:

1. En bakgrund som kort beskriver Fud-processen
2. Övergripande frågeställningar som rör den svenska modellen för hantering och slutförvaring av kärnavfall
3. Frågeställningar som mer allmänt rör hur kärnavfallsbolaget SKB bedriver sitt forsknings- och utvecklingsarbete
4. Frågeställningar som kärnavfallsbolaget SKB tar upp i Fud-10 och där det finns anledning att komma med synpunkter
5. Frågeställningar som kärnavfallsbolaget SKB inte tar upp i Fud-10, eller tar upp mycket ytligt fast de är viktiga, och där det finns anledning att komma med synpunkter

Vad gäller behovet av att utveckla den ”svenska modellen” för forskningsarbete inom kärnavfallsområdet anser föreningarna att följande behövs:

1. en kraftfull myndighetskontroll med lagrum för att löpande kunna genomföra granskningar av industrins arbete,

2. omfattande resurser för att ge en möjlighet att ta fram från industrin fristående kunskap inom kärnavfallsområdet, och

3. en offentlighet i industrins kärnavfallsarbete som möjliggör full insyn så att myndigheter, organisationer och allmänheten helt öppet kan följa industrins arbete och göra löpande bedömningar av hur industrin uppfyller det ansvar som åligger den.

Föreningarna anser att det behövs utredas hur den ”svenska modellen” ska kunna förändras så att dessa punkter finns med i kärnavfallssystemet.

 

Länkar:

Missiv till Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud -10, 101217 >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud -10, 101217 >>

Bilaga 1 Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga om kopparkorrosion, lererosion och rapporter 101215 >>

Bilaga 2 SSM:s minnesanteckningar från mötet 17 juni 2010 om kvalitetsgranskningen på korrosionsförsöken LOT och MiniCan med anteckningar från SKB 28 juni >>

Bilaga 3 Samhällsforskningen i Fud-10 av Olov Holmstrand >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter, 101215 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB har lämnat in forskningsprogrammet Fud-10 till SSM, 100930 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM håller ett informationsmöte om Fud -10 för remissinstanserna, 101022 >>

Mer om Fud-processen på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev