Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket

Sedan december 2016 har MKG arbetat för att få fram kunskap om hur mycket kopparkorrosion som skett i det schweiziska FEBEX-försöket där koppar funnits i en syrgasfri slutförvarsmiljö i 18 år. Ett utkast till rapport var utlovat huvudförhandlingen i oktober men först den 22 december fick föreningen ta del av rapporten. Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB hade däremot tillgång till rapporten under huvudförhandlingen men lämnade en missvisande redovisning av kopparkorrosionen till miljödomstolen. Detta är anmärkningsvärt. När rapporten blev tillgänglig visade det sig att en SKB-konsult är medförfattare vilket betyder att rapporten inte är oberoende av bolaget och att problemen med resultaten tonas ner. I själva verket visar rapporten på kraftig syrgasfri kopparkorrosion och dessutom att gropfrätning skett vilket är mycket allvarligt. Komplettering: Inslag om FEBEX-försöket på SVT Nyheter Uppsala (se nedan).

Den 22 december fick MKG slutligen tillgång till rapporten från det schweiziska FEBEX-försöket där koppar funnits i en syrgasfri slutförvarsmiljö i 18 år.  Rapporten visar att koppar korroderat med minst 0,5 µm per år men att korrosionen på vissa delar av kopparkupongerna i försöket nått ner till 0,1 mm djup genom gropfrätning. Eftersom det ännu inte publicerats några uppgifter om hur varmt det var där kupongerna funnits eller hur mycket vatten som funnits där är det svårt att jämföra resultaten med t.ex. LOT-försöket i Äspölaboratoriet. I rapporten står det att det eventuellt varit relativt torrt kring metallkupongerna, förmodligen p.g.a. höga temperaturer, men rapporten den hänvisar till är inte publicerad utanför projektdeltagarna. Brist på vatten innebär att korrosionen syrgasfri korrosion från vatten går långsammare. Så problemet kan vara värre i t.ex. LOT-projektet.

Bilder från hur kopparytorna ser ut och att det skett gropfrätning finns i appendix B i rapporten som finns nedan. Här är några:

Bild 1 kopparkorrosion FEBEX-försöket

 

 

 

Bild 2 kopparkorrosion FEBEX-försöket

 

 

 

Bild 2 kopparkorrosion FEBEX-försöket

 

MKG utgår ifrån att försöket varit syrgasfritt sedan några månader efter det att det tillslutits. Det är nu allmänt känt att det blir så i försök med metaller och lera. Huvudskälet till att den inneslutna syrgasen förbrukas är att bakterier älskar syre som energikälla. I det nya FE-försöket som är väldigt likt FEBEX-försöket blev hela försöket syrgasfritt på några månader (se sidan 296 i artikeln nedan om FE-försöket). Dessutom fick MKG tillgång till en rapport från projektet där en analys gjordes av försökets syrgassituation innan brytningen. Där står att det att erfarenheten är att försöket borde varit syrgasfritt efter några månader.

MKG hade hoppats att rapporten skulle kunna ha varit en från kärnavfallsbolaget SKB oberoende kunskapskälla om syrgasfri kopparkorrosion. Tyvärr visade det sig när rapporten kom att en av redaktörerna är en SKB-konsult. Därför är förklaringen av den alldeles för höga korrosionshastigheten och gropfrätningen den vanliga SKB-förklaringen, d.v.s. att det läckt in syrgas i försöket. Detta menar MKG inte är en vetenskapligt acceptabel förklaring denna gång heller.

MKG konstaterar att det kommit ännu ett bevis för att koppar förstörs i en syrgasfri slutförvarsmiljö, något som inte stämmer med kärnavfallsbolagets säkerhetsanalys. 

Under miljödomstolens huvudförhandling i Oskarshamn redovisade kärnavfallsbolaget felaktigt för domstolen att FEBEX-försöket inte visade på några problem. Eftersom ingen annan part hade tillgång till rapporten fanns det ingen möjlighet att kontrollera bolagets uppgifter och ge replik. Detta var ett anmärkningsvärt agerande från bolagets sida.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill att kärnavfallsbolaget SKB omedelbart och under kunskapsmässigt öppna förhållanden tar upp nästa försökspaket (S2) i LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Försöket har varit igång och syrgasfritt i 18 år och studier av kopparytan på centralröret kommer att ge uppenbara besked om koppar är ett bra kapselmaterial eller inte.

Komplettering: Den 17 januari hade SVT Nyheter Uppsala ett inslag om FEBEX-försöket där KTH-forskaren Peter Szakalós och SKB intevjuas. Se länkar till tre webartiklar nedan, den tredje handlar om MKG:s problem med att få tillgång till rapporten till huvudförhandlingen.

Länkar:

Rapporten om kopparkorrosion i FEBEX-försöket (FEBEX-DP, Metal Corrosion and Iron-Bentonite Interaction Studies) >>

Rapporten om syrgasfrihet innan brytning av försöket (Assessment of Redox Conditions in Phase 2 before Dismantling) >> 

Vetenskaplig artikel i Swiss Journal of Geosciences om FE-försöket (bilaga till Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande till miljödomstolen och SSM den 30 aug, 2017) >>

Komplettering: Nyhet om FEBEX-försöket i SVT Nyheter Uppsala: 

"Slutförvar i Forsmark får kritik efter ny rapport", 180117 >>

"SKB: Vår metod är säker", 180117 >>

"Rapportern doldes för kritikerna", 180117 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev