Östhammarbo överklagar kommunens beslut att inte hålla en folkomröstning

En östhammarbo överklagade i juni 2020 Östhammars kommuns beslut att inte ha en folkomröstning inför kommunens vetobeslut om ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Den klagande hävdar att beslutet inte uppfyller kraven i kommunallagen.

I början av juni 2020 beslutade kommunfullmäktige i Östhammar att att inte hålla en folkomröstning inför kommunens vetobeslut om ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Detta beslut överklagade en boende i Östhammar i slutet av juni. I överklagan hänvisas till kommunallagen 5 kap. 28§ där det framgår att det ska finnas ett beslutsförslag för varje ärende, medan det i detta ärende fanns två olika förslag till beslut. Den klagande drar därför slutsatsen att beslutet inte beretts korrekt och bör ogiltigförklaras.

När kommunen i början av september 2020 yttrade sig över överklagandet bestred de överklagandet och uttolkar den aktuella lagen som att den kräver ett kvalitetssäkrat förslag presenteras av kommunstyrelsen utan att det för den sakens skull innebär att antalet förslag begränsas till ett. Vidare berör kommunen att även om ett fel begåtts i beslutsprocessen så kräver inte kommunallagen att beslutet upphävs förutsatt att felet inte anses ha betydelse för ärendets utgång. I detta fall har beslutet fattats med klar majoritet och hanterats på ett sätt som inte pekat på förvirring skapats av ärende.

Uppsala förvaltningsrätt dömde i ärendet 7 juli 2021 och överklagandet avslogs då domstolens tolkning av lagtexten var i linje med den tolkning som Östhammars kommun gjort.

 

Länkar:

Överklagan, 200623 >>

Yttrande från Östhammars kommun, 200901 >>

Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, 210707 >>

Öregrundsbor överklagade Östhammars kommuns beslut att tillåta kärnbränsleförvar, 211119 >>

Östhammar säger ja till kärnbränsleförvar, 201013 >>

Östhammars kommun redo för ett förtida ja till kärnbränsleförvaret, 200924 >>

Östhammar förbereder vetobeslut i förtid, 200901 >> 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om slutreplik i DN debatt, 211128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om repliker på DN debatt, 211122 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om artikeln på DN Debatt, 211112 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>