Östhammars kommun positiv till SFR 2

Östhammars kommunfullmäktige kommer den 27 april att fatta beslut om kommunens inställning till det nya förvaret för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt rivningsavfall (SFR 2) i Forsmark. Den 6 april tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslutet att föreslå att kommunfullmäktige tillstyrker förvaret som byggs som i direkt anslutning till den existerande förvaret för kortlivat driftsavfall (SFR). Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljörörelsens kärnavfallsgranskning, MKG, är emot både SFR 2 och att nuvarande förvar. Problemen med förvarets strålsäkerhet och negativ påverkan på naturvärden och andra värden kvarstår.

I december 2014 lämnade kärnavfallsbolaget SKB in en ansökan om fortsatt drift av förvaret för låg- och medelaktivt radioaktivt driftsavfall (SFR) vid Forsmarks kärnkraftverk och ett nytt förvaret för kortlivat rivningsavfall (SFR 2) som är en ny kärnteknisk anläggning. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och mark- och miljödomstolen har hösten 2019 tillstyrkt SKB:s ansökan och beslut kommer att fattas av regeringen. Regeringen är dock först skyldig att enligt Miljöbalken (kap. 17 §6) tillfråga Östhammars kommun om kommunen tillstyrker eller avstyrker en lokalisering av ett förvar (vetofrågan) innan ett eventuellt tillåtlighetsbeslut kan fattas. Istället för att invänta en fråga från regeringen planerar nu kommunen att föregå regeringen genom att i förväg ta ett beslut i frågan. 

Frågan har den 6 april hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår att Östhammars kommunfullmäktige accepterar etableringen men under förutsättning att kommunen ges vetorätt vid en större ändring av verksamheten. Innan ärendet tas upp av kommunfullmäktige ska det även hanteras av kommunstyrelsen den 13 april och förslaget kan då komma att justeras.

Kommunfullmäktige har nästa möte den 27 april. 

På ansökans huvudförhandling hos mark- och miljödomstolen motsatte sig Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG att SFR 2 skulle få byggas. Föreningarna ser betydande osäkerheter kring huruvida det kan ske ett snabbt genombrott (på mindre än 100 år) av utsläpp av radioaktiva ämnen från förvaret till Öregrundsgrepen och havet ovanför. Och hur utsläpp till havsbotten och havsmiljön vid ett snabbt genombrott påverkar naturmiljön på havsbotten och i havet, samt på fiske, friluftsliv, turism och sommar- och närboende. Föreningarna säger nej till SFR 2 samt att det existerande förvaret har så stora brister att avfallet antigen måste återtas eller ej tillslutas, utan i stället hålls så torrt som möjligt och övervakas i minst 400 år.

 

Länkar:

Information på Östhammars kommuns hemsida, 210407 >> 

Nyhet SR ”Kommunen positiva till utbyggt slutförvar”, 210406 >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Workshop för kommunfullmäktige i Östhammar om SFR 2, 210128 >> 

Nyhet med Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s slutanföranden vid mark- och miljödomstolens huvudförhandling, 191002 >> 

Nyhet om mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen om SFR 2, 191113 >> 

Nyhet om SSM:s yttrande till regeringen om SFR 2, 191022 >> 

MKG:s portal med all information om prövningen av SFR 2 >>