Regeringen vill att SSM flyttar till Katrineholm

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att flytta en så stor del av myndighetens verksamhet som möjligt från Solna i Stockholm till Katrineholm. Flytten ska vara avslutad senast den 30 november 2018. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har sedan sitt bildande 2008, då Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI lades ner, haft sitt säte i Solna, Stockholm. Regeringen gav den 31 augusti 2017 SSM i uppdrag att lokalisera delar av sin verksamhet från Solna till Katrineholm, där myndigheten ska ha sitt säte och där myndighetens lednings- och stödfunktioner i huvudsak ska vara placerade. Myndigheten ska pröva vilka delar av verksamheten som kan flyttas, inklusive kärnkraftstillsynen. Myndigheten bör dock bedriva riksmätplatsen och beredskapsverksamheten samt huvuddelen av tillsynen av de svenska kärnkraftverken i drift från Stockholm. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 30 november 2018. Strålsäkerhetsmyndigheten ska samråda med Riksgäldskontoret vid uppdragets genomförande.

 

Länkar:

Nyhet på regeringens hemsida, 170831 >>

Regeringsuppdrag om lokalisering om viss verksamhet, 170831 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att det nya strålsäkerhetsmyndigheten är bildad, 080701 >>

 

 

 

Nyhet på MKG:s hemsida om att det nya strålsäkerhetsmyndigheten är bildad, 190701 >>

http://www.mkg.se/den-nya-stralsakerhetsmyndigheten-ar-bildad

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev