Regeringsuppdrag till SSM om ansvaret för det historiska kärnavfallet

Den 8 april gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i uppdrag att utreda ansvarsfrågan och bedöma vem som bör bära kostnaderna för hanteringen av det historiska radioaktiva avfallet, inklusive det felaktigt deponerade avfallet i SFR, förvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Senast den 17 december 2021 ska SSM redovisa sitt svar.

I kärnavfallsbolaget SKB:s förvar för kortlivat radioaktivt driftavfall i Forsmark, SFR, finns 2 844 avfallstunnor från det svenska historiska civila och militära kärnforskningsprogrammet. Tunnorna finns i containrar och ett antal kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet. Detta upptäcktes då företaget Svafo AB, som ansvarar för det historiska avfallet, lät göra en undersökning på drygt 7 000 liknande tunnor som förvaras i ett bergrum vid Studsviksanläggningen utanför Nyköping. Undersökningen kunde bl.a. påvisa uran och/eller plutonium i fler tunnor än de som fanns angivna i registret över safeguard-klassat material och dessutom innehåller tunnorna i SFR mörkerriktmedel från försvaret som innehåller den långlivade isotopen radium-226. Eftersom det är osäkert vad som finns i alla tunnorna ska allt som deponerats i SFR skickas tillbaka till Studsvik för fortsatt hantering och mellanlagring.

Avfallet som tas tillbaks från SFR ägs både av Svafo AB, som är ett dotterbolag till Vattenfall, och av Studsvik Nuclear AB, som har sina rötter i det statliga bolaget Atomenergi. Bolagen anser sig inte ha resurser för att hantera återtaget och den fortsatta hanteringen av det feldeponerade avfallet och

Den 4 april beslutade regeringen följande i en ändring av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s regleringsbrev:
”Strålsäkerhetsmyndigheten ska analysera ansvaret avseende det så kallade historiska radioaktiva avfallet och ge förslag till fortsatt hantering och finansiering. Redovisningen ska innehålla myndighetens bedömningar och motiveringar av ansvaret för kärntekniskt avfall och icke-kärntekniskt avfall som uppkommit före 1 juli 1991, inklusive sådant avfall som tidigare har deponerats felaktigt i slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Vidare ska myndigheten redogöra för sina bedömningar i frågan om vem som bör bära kostnaderna att hantera det historiska avfallet på ett säkert sätt, redogöra för under vilken tid dessa kostnader bedöms falla ut samt utifrån slutsatserna gällande ansvarsförhållanden lämna förslag på åtgärder som behövs.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 17 december 2021.”

Enligt uppgifter av media (länkat nedan) kommer flytten av avfallet kommer att kosta 60 miljoner kronor. Sedan tillkommer mycket höga kostnader som fortfarande är okända för hantering och på Studsviksområdet och för den nya långsiktiga förvaring som krävs. Enligt Svafo är det brister av tidigare ägares, det statliga AB Atomenergis, hantering av avfallet som nu lett fram till att avfallet måste återtas. Därför anser Svafo att också kostnadsansvaret är statligt. Studsvik Nuclear AB har i ett pressmeddelande den 8 april sagt att bolaget inte anser sig ha något ytterligare ekonomiskt ansvar för det feldeponerade avfallet.

Fram till 2017, då lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen) upphörde var det obligatoriskt för kärnkraftsbolagen att betala in medel till kärnavfallsfonden för att ta hand om det historiska kärnavfallet från tiden innan kärnkraftverkens drift, inklusive avfall från det militära programmet, och för att riva gamla anläggningar, inklusive forskningsreaktorerna vid Studsvik.  Sedan 2017 kommer inga nya medel in i fonden. Vid lagens upphörande hänvisade SSM istället till lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen).

 

Länkar:

[pdf] Miljödepartementets ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten, 210408 >>

[pdf] Pressmeddelande Studsvik Nuclear AB om det feldeponerade historiska kärnavfallet, 210408>>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida

Södermanlands Nyheter: ”Gammalt kärnavfall ger mångmiljonsmäll”, 210328 >>

SSM vill ha snabbare återtag av feldeponerat avfall, 201216 >>

SKB: Lämpligt att ta upp feldeponerat avfall före SFR2, 201130 >>

SSM: Otillfredsställande kärnavfallshantering i Studsvik, 201202 >>

”SSM till SKB: Dags att redovisa hur det feldeponerade avfallet ska tas om hand – containar rostar”, 201118 >>

Feldeponerat avfall i SFR farligare än tidigare trott – rostande containar försvårar återtag, 190219 >>