Riksgälden arbetar med förslag på nya kärnavfallsavgifter – remiss senare i år

Kärnkraftindustrin är enligt finansieringslagen ålagd att vart tredje år upprätta en s.k. Plan-rapport som ska beskriva framtida kostnader som finns för att omhänderta det använda kärnbränslet och annat radioaktivt avfall och för att riva kärnkraftsreaktorerna. Den 1 oktober 2019 lämnade kraftindustrins kärnavfallbolag SKB in beräkningsrapporten Plan-2019 till Riksgälden. 

Riksgälden har granskat Plan-rapporten och bilagor till denna och dessutom begärt kompletteringar av kärnavfallsbolaget. Granskningen ska leda fram till underlag för ett regeringsbeslut om kärnavfallsavgifter och säkerheter för perioden 2021-2023. 

Riksgälden ska lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter till regeringen under september 2020 enligt finansieringsförordningen.  Enligt förordningen ska Riksgälden också ge tillståndshavare och andra berörda möjligheter att lämna synpunkter på förslagen. Enligt uppgift till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har myndigheten ännu inte beslutat om en tidsplan för inhämtning av synpunkter i en remissrunda.

Regeringen kommer att besluta om kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2021-2023 mot slutet av 2020.

Ärendenumret för Riksgäldens granskning är RG 09.03.01.2019/717

Länkar:

Nyhet om att Industrin har lämnat Plan 2019 till Riksgälden 191001 >>

Mer information på MKG:s hemsida om kärnavfallsavgifterna >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev